oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 174 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie
Posted on 28.01.2006 07:20
Topic: Transfuziológia


Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie


Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie bol prijatý Medzinárodnou spoločnos?ou pre krvnú transfúziu (ISBT) 12. júla 2000.
Cieľom tohto kódexu je definova? etické princípy a pravidlá, ktoré je potrebné dodr?iava? v transfuznom lekárstve.

Zoznam pravidiel:

Darcovstvo krvi, vrátane krvotvorných tkanív pre transplantáciu, má by? za ka?dých okolností dobrovoľné a bezplatné, na darcu sa nesmie vyvíja? ?iaden nátlak. Darca má potvrdi? podpisom, ?e krv alebo krvnú zlo?ku daruje dobrovoľne po získaní základných informácií o darovaní krvi a spôsobe jej vyu?ívania transfuznou slu?bou.

Pacient má by? informovaný o známych rizikách a liečebnom účinku transfúzie, ako aj o mo?nostiach alternatívnej liečby a má právo s transfúziou súhlasi? alebo ju odmietnu?.

V prípade, ?e pacient nie je schopný pred transfúziou potvrdi? na základe získaných informácií súhlas s transfúziou, musí sa postupova? v?dy len v záujme pacienta.

Zriadenie a činnos? transfúznej slu?by nesmú by? motivované ziskom.

Darca má by? informovaný o rizikách súvisiacich s odberom krvi, v?dy musí by? zaistená bezpečnos? a ochrana zdravia darcu. V prípade, ?e darca dostáva medikáciu, ktorá má prispie? k zvý?eniu zisku určitých zlo?iek krvi, jej pou?itie musí by? v súlade s medzinárodne prijatými zásadami.

A? na výnimočné situácie sa musí dodr?a? anonymita medzi darcom a príjemcom. Musí sa zabezpeči? ochrana informácií o darcovi.

Darca musí porozumie? informácii o riziku prenosu ochorení infikovanou krvou a o jeho etickej zodpovednosti voči pacientom.

Darcovstvo krvi musí by? zalo?ené na pravidelne revidovaných kritériách výberu darcov a nesmie sa dopusti? ?iadna diskriminácia darcov z hľadiska pohlavia, rasy, národnosti alebo nábo?enstva. Darca ani príjemca transfúzie nemajú právo vy?adova?, aby sa akceptoval akýkoľvek druh diskriminácie.

Odbery krvi mô?u uskutočňova? len riadne kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú pre túto činnos? oprávnenie.

V?etky po?iadavky súvisiace s darovaním celej krvi a hemaferézou majú by? v súlade s presne definovanými a medzinárodne akceptovanými kritériami.

Darca aj príjemca majú by? informovaní, ak do?lo k ich po?kodeniu.

Transfúznu liečbu mô?e vykonáva? len lekár.

Dôvodom na transfúziu mô?e by? jedine klinický stav vy?adujúci túto liečbu.

Pri ordinovaní transfúzie je neprípustná finančná zainteresovanos?, resp. motivácia finančným ziskom.

Krv je verejný zdroj a musí sa zabezpeči? jej dostupnos?.

Pokiaľ je to mo?né, pacient má dostáva? len tú zlo?ku krvi (bunky, plazma alebo plazmatické deriváty), ktorá je najvhodnej?ia pre dosiahnutie optimálneho liečebného efektu a maximálnej bezpečnosti.

Musí sa zabráni? znehodnocovaniu krvi, aby sa tak hájili záujmy v?etkých potenciálnych príjemcov a darcov.

V?etky predpisy súvisiace s odbermi krvi a transfúziami prijímané na národnej a medzinárodnej úrovni majú by? v súlade s týmto etickým kódexom.


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Transfuziológia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Transfuziológia:
Transfúzia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.12
hlasov: 8


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.11 sekund