oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 238 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
MABTHERA


rituximab
chimérna myšia/¾udská monoklonálna protilátka, ktorá predstavuje glykozylovaný imunoglobulín s konštantnými èasami ¾udského IgG1 a variabilnými sekvenciami myšieho ¾ahkého a ažkého reazca
Protilátka sa špecificky viaže na transmembránový antigén CD20, ktorý je neglykozylovaným
fosfoproteínom, ktorý sa nachádza na pre-B a zrelých B lymfocytoch

L01XC02 - Rituximab
Indikaèná skupina: 44 - Cytostatiká

I - plná úhrada poisovòou
viazaný na lekársky predpis
registrovaný - SR, EÚ
obmedzená preskripcia - hematológ, onkológ, reumatológ

Indikaèné obmedzenie
Hradenú lieèbu môže indikova

a) hematológ a klinický onkológ
1. na lieèbu doteraz nelieèených pacientov v štádiách III-IV folikulového lymfómu v kombinácii s chemoterapiou,
2. ako udržiavaciu lieèbu pac. s relapsujúcim/refraktérnym folikul. lymfómom, ktorí odpovedali na indukènú lieèbu chemoterapiou s alebo bez rituximabu,
3. ako monoterapiu na lieèbu pac. v štádiách III-IV folikul. lymfómu, kt. sú rezistentní na chemoterapiu alebo kt. sa nachádzajú v druhom alebo nasledujúcom ïalšom relapse po chemoterapii,
4. na lieèbu pacientov. s CD20 pozit. difúznym B-ve¾kobunkovým non-Hodgkinovým lymfómom v kombinácii s CHOP (cyklofosfamid, doxorubicín, vinkristín, prednizolón) chemoterapiou

Hradená lieèba sa môže indikova
-->v Národnom onkologickom ústave Bratislava
-->v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., Bratislava
-->vo Východoslovenskom onkologickom ústave a. s., Košice
-->na Klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
-->v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava---
-->na Klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin
-->na Hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice
-->na Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
-->vo Fakultnej nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Hradená lieèba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o zaèatí a kontrole lieèby pod¾a vzoru è. 20 v „Èasti J VZORY PROTOKOLOV O ZAÈATÍ A KONTROLE LIEÈBY“.

b) reumatológ u aktívnej formy reumatoidnej artritídy ažkého stupòa u pacientov, ktorí neodpovedali adekvátne na inhibítory TNF
Hradená lieèba sa môže indikova na
-->V. internej klinke Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov
-->na I. internej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice
-->v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešany
-->na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica.

Hradená lieèba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o zaèatí a kontrole lieèby pod¾a vzoru è. 16 na lieèbu reumatoidnej artritídy v „Èasti J VZORY PROTOKOLOV O ZAÈATÍ A KONTROLE LIEÈBY“

držite¾ registrácie
Roche Registration Limited
40 Broadwater Road
Welwyn Garden City
Velká Británia

MABTHERA webová stránka

Možnosti použití monoklonální protilátky anti-CD 20 Rituximab v léèbì chronické formy imunitní trombocytopenie

Rituximab therapy for chonic and refractory immune thrombocytopenic purpura: a long-term follow-up analysis

Lower dose rituximab is active in adults patients with idiopathic thrombocytopenic purpura

The efficacy of rituximab in patients with splenectomized refractory chronic idiopathic thrombocythopenic purpura

Rituximab therapy in adult patients with relapsed or refractory immune thrombocytopenic purpura: long-term follow-up results

Rituximab in the treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)

A Prospective Randomized Study Comparing Rituximab and Dexamethasone Vs Dexamethasone Alone in ITP: Results of Final Analysis and Long Term Follow upClinically Relevant Abstract

Efficacy and Safety of Rituximab for Adults with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

kategorizované formy
46130 __ Mabthera, con inf 1x 500 mg/50 ml, SPC
59839__ Mabthera, con inf 2x 100 mg/10 ml, SPC


[ Späť ]

Lieky v hematológii

Copyleft:. © kým: Slovenský hematolologický portál - (4068 krát čítané)

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.14 sekund