oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 59 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
Posted on 16.07.2006 23:27
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
Číslo :13100-1/2006-OZS
Dňa : 30. marca 2006
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písmeno a) zákona číslo 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu:Preambula ( definícia)

Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý pozostáva z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich a súvisiacich zložiek: hematológie a transfuziológie.

Hematológia: je klinicko – laboratórny odbor, ktorý sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov.

Transfuziológia: je výrobný, laboratórny a klinický odbor, ktorý sa komplexne zaoberá produkciou, indikáciou a použitím krvných prípravkov.

Odbor hematológia a transfuziológia úzko spolupracuje s inými klinickými a diagnostickými medicínskymi odbormi:
 • v oblasti klinickej predovšetkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, imunológie, genetiky a inými
 • v oblasti diagnostickej predovšetkým s odbormi klinickej biochémie, genetiky, imunológie, molekulovej biológie a inými.

V oblasti klinickej hematológie je nositeľom a garantom klinických postupov zameraných na diagnostiku a terapiu porúch a ochorení krvi a krvotvorných orgánov.

V oblasti transfuziológie je nositeľom a garantom postupov pri odbere krvi, výroby, skladovania, vydávania a transportu krvných prípravkov, ako aj ich správneho a racionálneho využitia.

V oblasti laboratórnej diagnostiky je nositeľom a garantom vyšetrovacích metód zameraných na poruchy a ochorenia krvi a krvotvorných orgánov, ako aj vykonávania laboratórnych vyšetrení súvisiacich s bezpečnos?ou darcu krvi a príjemcu krvných prípravkov v rámci transfuziológie.1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia


1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti:

A. Hematológia:
 • zabezpečuje a navrhuje diagnostiku, liečbu, depistáž a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Túto činnos? zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej starostlivosti.
 • vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, vykonáva chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek a komplexnú podpornú liečbu,
 • vypracováva a stanovuje kritériá pre štandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov,
 • vykonáva laboratórne vyšetrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vyšetrenia krviniek, vyšetrenie imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vyšetrenia hemostazeologické, špeciálne biochemické vyšetrenia, a iné vyšetrenia, (napríklad postupy aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie),
 • zabezpečuje plnenie štandardov a štandardných postupov,
 • zabezpečuje výkon a hodnotenie systémov kvality a správnej laboratórnej práce na všetkých druhoch pracovísk vykonávajúcich hematologické vyšetrenia ,
 • vypracováva a zabezpečuje systém jednotnej a komplexnej dokumentácie v odbore hematológia a transfuziológia,
 • priebežne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.

B. Tranfuziológia:
 • zabezpečuje spoluúčas? pri výchove a nábore darcov krvi,
 • zabezpečuje starostlivos? o darcov krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva klinické vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie,
 • vykonáva produktívne cytaferézy a plazmaferézy,
 • vykonáva odbery krvi a jej zložiek pre autológne transfúzie,
 • zabezpečuje spracovanie krvi a krvné prípravky,
 • zabezpečuje laboratórne vyšetrovanie krvi zamerané na prevenciu prenosu infekcií,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie,
 • vykonáva laboratórne vyšetrenia v rámci kontroly kvality krvných prípravkov,
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie registrov
  • darcov krvi a zložiek krvi
  • darcov s vyšetreným fenotypom erytrocytov
  • darcov s vyšetreným HLA fenotypom
  • darcov kostnej drene a krvotvorných buniek
 • zabezpečuje prípravu a skladovanie štepov krvotvorných buniek,
 • vykonáva manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek,
 • vykonáva liečebné hemaferézy,
 • vykonáva znaleckú činnos?,
 • vykonáva konziliárnu činnos? – presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčas? pri kontrole ich dodržiavania,
 • vykonáva ambulantnú transfuziologickú starostlivos? vrátanie podávania hemoterapie.
Náplň transfuziológie realizujú pracoviská Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (NTS SR) a to spracovateľské centrá, spolupracujúce (odberové) pracoviská a iné certifikované tranfuziologické pracoviská.


1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti

Definícia odboru:
Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor, pozostávajúci z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich, súvisiacich zložiek. Obe zložky sa vzájomne dopĺňajú a na seba nadväzujú.

Základné činnosti:
Detekcia, diagnostika a terapia primárnych a sekundárnych porúch krvotvorby, hemostázy a trombózy, iných asociovaných porúch, zabezpečenie hemoterapie.

Základné formy činnosti:
 • laboratórna a inštrumentálna diagnostika
 • klinické vyšetrenia, ambulantná starostlivos?, hospitalizácia, dispenzarizácia, konziliárne vyšetrenia a konzultácie
 • vyšetrovanie darcov krvi, vykonávanie odberov krvi a jej zložiek, laboratórne vyšetrenie krvi, jej spracovanie na krvné prípravky, ich skladovanie a distribúcia
Prostriedky:

A. Pracoviská odboru: zabezpečujú dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivos? v odbore hematológia a transfuziológia.

a) Hematologická ambulancia zabezpečuje špecializovanú a komplexnú starostlivos? o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov, ako
 • konziliárnu starostlivos? pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov,
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti – porúch metabolizmu železa, vitamínu B 12, folátov,
 • diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek,
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému,
 • diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u pacientov s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami,
 • diagnostiku a liečbu onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo- a lymfoproliferatívnych ochorení,
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilických stavov,
 • hemoterapiu a chemoterapiu ambulantne,
 • dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení,
 • doliečovanie a kontrolu chorých preložených zo špecializovaného pracoviska,
 • konzultácie a zabezpečenie liečby pacientov na vyššie špecializovaných pracoviskách,
 • vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu.
Hematologicko-transfuziologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivos? samostatne alebo je súčas?ou hematologicko-transfuziologického oddelenia , vysoko špecializovaného pracoviska, alebo centra.

b) Hematologické laboratórium vykonáva pre potreby vlastného odboru, aj pre ostatné odbory, rutinné aj špeciálne hematologické a transfuziologické laboratórne vyšetrenia:
 • hematologické,
 • hemostazeologické,
 • imunohematologické,
 • špeciálne biochemické,
 • iné vyšetrenia podľa aktuálnej potreby,
 • pred a potransfúzne vyšetrenia, ak je k pracovisku pričlenená krvná banka.
Hematologické laboratórium zvyčajne tvorí súčas? hematologicko-transfuziologického oddelenia, špecializovaných alebo vysoko špecializovaných pracovísk a centier. Laboratórium môže pracova? aj samostatne, alebo môže by? združené s inými pracoviskami laboratórnej medicíny.

c) Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom zabezpečuje:
 • dostupnos? a skladovanie krvných prípravkov,
 • vykonáva základné imunohematologické laboratórne vyšetrenia a činnosti pre potreby vlastného odboru,
 • komplexnú dokumentáciu,
 • aplikáciu systémov kvality.
Zriaďuje sa v zdravotníckych zariadeniach, ktoré podávajú hemoterapiu ako súčas? Hematologicko - transfuziologického oddelenia alebo špecializovaného pracoviska, alebo ako samostatný úsek. Môže by? združená s iným pracoviskom laboratórnej medicíny.

d) Odberové pracovisko je súčas?ou hematologicko transfuziologického oddelenia, alebo samostatným pracoviskom Národnej transfúznej služby SR. Náplňou činnosti je:
 • nábor darcov krvi aj v spolupráci so Slovenským červeným krížom,
 • vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek (ďalej len „darcov“),
 • starostlivos? o darcov,
 • vytvorenie a vedenie registra darcov,
 • vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom spracovateľského centra, prípadne produktívnych a liečebných hemaferéz,
 • vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie.

e) Spracovateľské centrum komplexne zabezpečuje dostupnos? hemoterapie v poža-dovanom množstve, kvalite a bezpečnosti pri spracovaní. Náplňou činnosti centra je:
 • nábor darcov aj v spolupráci so Slovenským červeným krížom,
 • vyšetrovanie a starostlivos? o darcov,
 • budovanie a spravovanie registra darcov a registra osôb vyradených z možnosti darova? krv,
 • využívanie jednotného informačného systému,
 • vykonávanie odberov krvi pre alogénne transfúzie,
 • vykonávanie produktívnych hemaferéz,
 • spracovanie krvi odobratej v centre,
 • spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových pracoviskách,
 • spracovanie krvi odobratej výjazdovou odberovou skupinou centra,
 • príprava transfúznych liekov,
 • vykonávanie predpísaných imunohematologických vyšetrení krvi súvisiacich s produkciou krvných prípravkov,
 • vykonávanie predpísaných laboratórnych vyšetrení v rámci prevencie prenosu infekcií krvnými prípravkami,
 • skladovanie krvných prípravkov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie,
 • kryokonzervácia a skladovanie štepov krvotvorných buniek pre transplantácie,
 • vykonávanie základných a špeciálnych imunohematologických vyšetrení, potrebných pre zabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení a iných zmluvných zdravotníckych zariadeniach,
 • vykonávanie ambulantnej transfuziologickej starostlivosti – odberov na autológne transfúzie, vykonávanie liečebných hemaferéz a podávanie hemoterapie,
 • konziliárne služby v transfúznom lekárstve a spolupráca s klinickými odbormi pri zabezpečení účelnej hemoterapie, vrátane sledovania nežiaducich účinkov transfúzie a riešenia transfúznych reakcií a nezhôd,
 • aplikácia systémov kvality, ktoré sú integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti v súlade so systémami správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej praxe,
 • vedenie dokumentácie v súlade so správnou klinickou, laboratórnou a výrobnou praxou a systémami kvality,
 • spolupráca so zmluvnými odberovými pracoviskami v zmysle regulácie počtu odberov,
 • koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a krvných prípravkov,
 • vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských pracoviskách,
 • osvetová činnos? v rámci spádovej oblasti,
 • referenčná a znalecká činnos?
f) Hematologicko-transfuziologické oddelenie je zariadenie hematologickej a transfuziologickej ústavnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov.

Súčas?ou hematologicko – transfuziologického oddelenia sú :
 • Čas? hematologická
 • hematologická ambulancia,
 • laboratóriá: hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, na diagnostiku transfúziou prenosných ochorení, biochemické, kontroly kvality
 • Čas? transfuziologická
 • krvná banka
 • odberové pracovisko
 • úsek komponentového spracovania krvi
 • úsek kontroly kvality
 • úsek administratívy a informatiky
g) Špecializované pracovisko hematologické a transfuziologické poskytuje vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivos? vrátane vyšších stupňov diagnostiky a liečby, vysoko dávkovanej chemoterapie, transplantácie krvotvorných buniek. Pozostáva z nasledujúcich úsekov:

Oddelenie klinickej hematológie
 • Ústavná čas?
  • lôžkové oddelenie,
  • jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti,
  • transplantačné centrum krvotvorných buniek.
 • Ambulantná čas?
  • ambulancie pre komplexnú hematologickú starostlivos?,
  • onkohematologická ambulancia,
  • regionálne centrum pre poruchy hemostázy.
 • Oddelenie laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky
  • úsek rutinnej a špeciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému a sleziny,
  • úsek rutinnej a špeciálnej hemostazeológie,
  • úsek špeciálnej biochémie, imunológie a virológie,
  • úsek imunológie leukocytov a trombocytov,
  • úsek molekulových vyšetrovacích metód,
  • úsek kontroly kvality,
  • úsek mikrobiologickej kontroly,
  • iné úseky (úsek tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo inštrumentálnych metód).
Oddelenie klinickej transfuziológie
  • úsek darcov krvi a krvotvorných buniek,
  • úsek odberov krvi a krvotvorných buniek,
  • úsek produkcie krvných prípravkov,
  • úsek liečebnej hemaferézy,
  • úsek spracovania, kryokonzervácie a skladovania krvotvor-ných buniek,
  • krvná banka,
  • úsek kontroly kvality,
  • úsek administratívy: pracoviská dokumentácie, štatistiky, ekonomiky a technického zabezpečenia,
  • úsek informatiky, logistiky a riadenia činnosti
h) centrá a inštitúcie zabezpečujúce špecializovanú starostlivos?
 1. Národná transfúzna služba SR je inštitúcia, ktorej úlohou je zabezpečenie všeobecnej dostupnosti krvných prípravkov.
 2. Národné centrum pre hemofíliu a iné krvácavé choroby je centrom starostlivosti o chorých s vrodenými a získanými krvácavými chorobami s celoslovenskou pôsobnos?ou a spravuje Národný register vrodených krvácavých ochorení.
 3. Národné centrum pre hemostázu a trombózu zabezpečuje zdravotnú starostlivos? chorých s vrodenými a získanými trombofilickými stavmi s celoslovenskou pôsobnos?ou, spravuje Národný register trombofilických stavov.
 4. Národný register darcov kostnej drene SR zabezpečuje typizáciu a registráciu dobrovoľných potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci SR a spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzných darcov krvotvorných buniek.
 5. Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín je špecializovaným pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov s celoslovenskou pôsobnos?ou. Zaoberá sa vyšetreniami a registráciou darcov krvi a pacientov a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov.

B. Pracovníci
 • lekári,
 • iní zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním,
 • zdravotnícki laboranti,
 • sestry,
 • administratívni pracovníci,
 • pracovníci pre informatiku, logistiku a riadenie,
 • iní pracovníci.


C. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ustanoví Ministerstvo zdravotníctva SR v súlade s § 8 ods. 2 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecne záväzným právnym predpisom.


1.3. Vz?ah k iným odborom, spolupráca

Spolupracuje s takmer všetkými medicínskymi odbormi, prevažne s odbormi vnútorné lekárstvo, pediatria, onkológia, kardiológia, imunológia a odbormi laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky.
Formy spolupráce s inými medicínskymi odbormi:
 • základná, komplexná a špecializovaná laboratórna diagnostika
 • klinická diagnostika a liečba formou konziliárnych a konzultačných činností
 • zabezpečenie dostupnej, bezpečnej, kvalitnej, účelnej a adekvátnej hemoterapie, sledovanie jej efektu pre všetky medicínske odbory
 • účas? na pre a postgraduálnej výučbe
 • spolupráca pri klinických štúdiách
 • spolupráca pri riešení vedecko - výskumných úloh


1.4. Odborno – metodické vedenie starostlivosti v odbore

Činnos? odboru koordinuje a kontroluje Ministerstvo zdravotníctva SR, aj prostredníctvom hlavných odborníkov a ich poradných zborov, výboru Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti.
Výbor Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti je garantom odbornej a organizačnej úrovne odboru.
Hlavní odborníci spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva SR.
Národná transfúzna komisia je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR.


1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov.

Jednotlivé pracoviská odboru sú povinné zaznamenáva?, uchováva?, spracováva? a hodnoti? nasledujúce údaje:
 • údaje o činnosti pracovísk pre NCZI a Ministerstvo zdravotníctva SR – spracovanie klinických, diagnostických, výrobných, organizačných a iných údajov,
 • údaje pre vykazovanie liečebno-preventívnej činnosti,
 • údaje o personálnych, priestorových, prístrojových, materiálových, ekonomických ukazovateľoch,
 • povinné onkologické/onko-hematologické hlásenia,
 • dotazník RE – Questionnaire on the collection, testing and use of blood and blood components in Europe – the year survey RE,
 • mesačné hlásenie počtov vyšetrení anti HIV pre Národné referenčné centrum,
 • povinné hlásenie anti HIV, anti HCV a HBsAg pozitívnych osôb pre ÚVZ,
 • povinné hlásenie transfúznych reakcií na regionálnej a národnej úrovni,
 • hlásenie o komplikáciách súvisiacich s podaním hemoterapie pre ŠÚKL,
 • údaje o dispenzarizácii osôb pre zdravotné pois?ovne,
 • údaje predpísané pre národné registre,
 • údaje o klinických a iných štúdiách a vedecko-výskumných projektoch,
 • údaje o výučbovej a publikačnej činnosti,
 • na požiadanie nadriadených orgánov poskytujú údaje, pripravujú ich hodnotenia a analýzy.

1.6. Dispenzarizácia

 • Anémie a útlmové stavy -
  • závažné anémie, iné cytopénie a útlmové syndrómy
 • Poruchy hemostázy -
  • vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie
  • hemofílie a ostatné vrodené a získané koagulopatie
  • vrodené a získané trombofilné stavy
 • Malígne ochorenia krvotvorby -
  • myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne syndrómy
  • myelodysplastický syndróm
  • uzlinový syndróm
 • Iné závažné hematologické ochorenia -
  • stavy po transplantácii kostnej drene
  • monoklonová gamapatia nejasného pôvodu (MGUS)
  • niektoré thesaurismózy a metabolické poruchy (IHCH)


2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

A. Klinická hematológia
 • využívanie metód cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení,
 • kontinuálne zlepšovanie základnej a špecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby hematologických ochorení,
 • zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie a rozširovanie transplantačnej liečby pri ďalších nádorových ochoreniach a pri liečbe autoimunitných a metabolických chorôb,
 • zavedenie nových terapeutických postupov ako sú bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlepšenie podpornej liečby,
 • zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy a optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy,
 • rozširovanie ambulantného typu liečby,
 • vytvorenie systému zabezpečenia kvality liečebno - preventívnej starostlivosti a indikátorov kvality,
 • spolupráca pri tvorbe katalógov a kategorizácie výkonov.
B. Klinická transfuziológia
 • centralizovanie kľúčových činností v transfúznej službe na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, unifikácia a prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR,
 • zavedenie nových výrobných a diagnostických technológií,
 • kontinuálne zvyšovanie kvality a bezpečnosti krvných prípravkov v zmysle zvyšovania podielu deleukotizovaných krvných prípravkov a využívania produktívnych hemaferéz,
 • zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých ochorení,
 • kontinuálne a komplexné zlepšovanie a rozširovanie systémov kvality s priamou nadväznos?ou na certifikáciu a akreditáciu,
 • kontinuálna realizácia zásad správnej výrobnej a správnej laboratórnej práce vo všetkých oblastiach činnosti,
 • využívanie progresívnych techník na detekciu transfúziou prenosných infekcií,
 • spolupráca pri tvorbe katalógov a kategorizácie výkonov.
C. Laboratórna a inštrumentálna diagnostika:
 • vypracovanie skríningových, základných a špecializovaných diagnostických algoritmov,
 • rozširovanie vykonávania základných a skríningových vyšetrení na mieste ošetrenia POCT ako aj monitorovanie niektorých parametrov osobami samovyšetrením,
 • realizácia progresívnych vyšetrovacích postupov a ich adekvátna dostupnos? (metódy molekulovej biológie a genetiky, tkanivové kultúry a pod.) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej a genetickej diagnostike,
 • kontinuálny a komplexný rozvoj kvality vrátane laboratórnych, integrovaných ústavných a vyšších informačných systémov
 • kontinuálne zlepšovanie systémov záznamu, uchovania, spracovania a hodnotenia údajov,
 • rozširovanie, štandardizácia a unifikácia systémov informatiky,
 • spolupráca pri tvorbe katalógov a kategorizácie výkonov

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • systém správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej práce (praxe),
 • systém vnútornej kontroly kvality,
 • systém externého hodnotenia kvality,
 • systém kvality riadenia,
 • certifikácia pracovníkov, činností a pracovísk,
 • akreditácia činností a pracovísk


2.3. Hlavné problémy zdravotnej starostlivosti v odbore, riešenie problémov
 • určenie adekvátnej siete,
 • stanovenie adekvátnej úhrady výkonov,
 • rozširovanie systémov certifikácie a akreditácie,
 • unifikácia informatiky, záznamov, spracovania a hodnotenia údajov vo všetkých oblastiach činnosti.

2.4. Medzinárodná spolupráca
 • pre a postgraduálna výučba,
 • spoločné podujatia ako konferencie, semináre, work-shopy,
 • študijné pobyty,
 • multilaterálne eventuálne bilaterálne projekty a štúdie (klinické a iné),
 • účas? v medzinárodných registroch,
 • certifikácia a akreditácia,
 • účas? na medzinárodných grantoch,
 • účas? v medzinárodných systémoch externého hodnotenia kvality,
 • spolupráca s frakcionačnými centrami pri spracovaní plazmy na krvné deriváty,
 • členstvo v medzinárodných odborných organizáciách.


3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

Všetci zdravotnícki pracovníci sa kontinuálne vzdelávajú počas celej profesionálnej činnosti.
Odborné vzdelávanie:
 • Špecializačné a certifikačné štúdium v odbore sa vykonáva prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a vzdelávacích ustanovizní, ktorým bola udelená akreditácia:
  • lekári s minimálnou dĺžkou trvania 3 roky v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia uvedenom v Prílohe č. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním s minimálnou dĺžkou trvania 2 roky v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii uvedenom v Prílohe č. 4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • zdravotníckych pracovníkov v kategórii laborant s minimálnou dĺžkou trvania 1 rok v špecializačných odboroch uvedených v Prílohe č. 3 písmeno C, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • zdravotníckych pracovníkov v kategórii sestra s minimálnou dĺžkou trvania 1 rok v špecializačných odboroch uvedených v Prílohe č. 3 písmeno A, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
 • Sústavné vzdelávanie – formy
 • nemerateľná zložka:
  • samostatné štúdium v príslušnom odbore,
  • výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore,
 • merateľná zložka:
  • odborné semináre
  • účas? na školiacich akciách a odborných podujatiach organizovaných výborom Slovenskej hematologickej a tranfuziologickej spoločnosti SLS, inými odbornými spoločnos?ami a inštitúciami v SR ale aj v zahraničí, ktoré sú akreditované SACCME s predpokladaným získaním kreditov,
  • ako aj činnosti uvedené v Prílohe č. 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

4. Záverečné ustanovenie

Týmto sa ruší doteraz platná koncepcia odboru hematológia a transfuziológia. Táto koncepcia nadobúda účinnos? dňom zverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


Rudolf Zajac
minister


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1
hlasov: 5


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.46 sekund