oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 72 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia
Posted on 16.07.2006 22:10
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia

 • vypracovaný prezidentom odbornej spoločnosti
 • upravený a schválený výborom Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS
 • upravený a schválený hlavnými odborníkmi MZ SR pre
  • hematológiu
  • transfuziológiu
  • transplantáciu krvotvorných buniek


PREAMBULA (DEFINÍCIA)

Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor. Odbor pozostáva z dvoch vzájomne sa doplňajúcich a súvisiacich disciplín (zložiek): hematológie a transfuziológie.

Hematológia
je klinicko-laboratórny odbor, ktorý sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov.
Transfuziológia
je výrobný, laboratórny a klinický odbor, ktorý sa komplexne zaoberá produkciou, indikáciou a použitím krvných prípravkov.

Odbor HaT úzko spolupracuje s inými klinickými a diagnostickými medicínskymi odbormi:
 • V oblasti klinickej predovšetkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, imunológie a genetiky
 • V oblasti diagnostickej predovšetkým s odbormi klinickej biochémie, genetiky, imunológie, molekulovej biológie a inými.
 • V oblasti klinickej hematológie je nositeľom a garantom klinických postupov zameraných na diagnostiku a terapiu porúch a ochorení krvi a krvotvorných orgánov
 • V oblasti transfuziológie je nositeľom a garantom postupov pri odbere krvi, výroby, skladovania, vydávaniaa transportu krvných prípravkov, ako aj ich správneho a racionálneho využitia.
 • V oblasti laboratórnej diagnostiky je nositeľom a garantom vyšetrovacích metód zameraných na poruchy a ochorenia krvi a krvotvorných orgánov, ako aj vykonávania laboratórnych vyšetrení súvisiacich s bezpečnos?ou darcu krvi a prijemcu krvných prípravkovv rámci transfuziológie.

1. NÁPLŇ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE HEMATOLÓGIE A TRANSFUZIOLÓGIE (HaT)

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

1.1.1. Hematológia
 • Zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistáž a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Túto činnos? zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej starostlivosti
 • Navrhuje potrebné diagnostické, terapeutické a preventívno-organizačné opatrenia
 • Vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek a komplexnú podpornú liečbu
 • Vypracováva a stanovuje kritériá pre a štandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov
 • Vykonáva laboratórne vyšetrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vyšetrenia krviniek, vyšetrenia imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vyšetrenia hemostazeologické, špeciálne biochemické vyšetrenia a vo vz?ahu k hematológii aj iné vyšetrenia, napr. postupy aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie.
 • Zabezpečuje správnos?, presnos?, spoľahlivos?, štandardizáciu, harmonizáciu a unifikáciu kvalifikácie personálu, postupov, výkonov, zariadení a materiálov s presným vymedzením štandardov potrebných pre akreditáciu pracovísk a ich alternatív.
 • Zabezpečuje štandardy, štandardné postupy, ustanovenie, výkon a hodnotenie systémov kvality, menovite systémov vnútornej kontroly kvality, externého hodnotenia kvality a správnej laboratórnej práce na všetkých druhoch pracovísk vykonávajúcich hematologické vyšetrenia - tým vytvára podmienky pre certifikáciu a akreditáciu a v spolupráci so systémami a inštitúciami certifikácie a akreditácie následne kvalitu, efektívnos? a ekonomickos? výkonov.
 • Vypracováva a zabezpečuje systém jednotnej a komplexnej dokumentácie pre všetky oblasti aktivít v odbore HaT
 • Priebežne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.V zmysle uvedenej náplne a hlavných úloh je odbor HaT ich hlavným nositeľom a jediným garantom

1.1.2. Transfuziológia
 • zabezpečuje spoluúčas? pri výchove a nábore darcov krvi
 • zabezpečuje starostlivos? o darcov krvi a krvných zložiek
 • vykonáva klinické vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek
 • vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie
 • vykonáva produktívne cytaferézy a plazmaferézy
 • vykonáva odbery krvi a jej zložiek pre autológne transfúzie
 • zabezpečuje spracovanie krvi na krvné prípravky
 • zabezpečuje laboratórne vyšetrovanie krvi zamerané na prevencie prenosu infekcií
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia krvi a krvných zložiek
 • vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie
 • vykonáva laboratórne vyšetrenia v rámci kontroly kvality krvných prípravkov
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie registrov
  • darcov krvi a zložiek krvi – národného a regionálnych
  • darcov s vyšetreným fenotypom erytrocytov
  • darcov s vyšetreným HLA fenotypom
  • darcov kostnej drene a krvotvorných buniek
 • zabezpečuje prípravu a skladovanie štepov krvotvorných buniek
 • vykonáva manipulácia so štepmi krvotvorných buniek
 • vykonáva liečebné hemaferézy
 • vykonáva znalecká činnos?
 • vykonáva konziliárna činnos? - presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčas? pri kontrole ich dodržiavania
 • vykonáva ambulantnú transfuziologickú starostlivos? vrátane podávania hemoterapie
Prioritou činnosti transfuziológie je zabezpečenie dostupnosti hemoterapie požadovaného množstva, kvality a bezpečnosti za predpokladu maximálnej efektivity produkcie a využitia krvných prípravkov.
Náplň transfuziológie realizujú pracoviská Národnej Transfúznej služby (ďalej NTS SR) - spracovateľské centrá, spolupracujúce (odberové) pracoviská a iné certifikované transfuziologické pracoviská v súlade s príslušnými právnymi normami. V zmysle uvedenej náplne a hlavných úloh je odbor HaT ich hlavným nositeľom a jediným garantom

1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti v odbore

1.2.1 Definícia odboru
Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor pozostávajúci z dvoch vzájomne sa doplňajúcich, súvisiacich disciplín (zložiek): hematológie a transfuziológie. Obidve disciplíny sú vzájomne komplementárne, bilaterálne sa doplňajú a na seba nadväzujú, obsah a spôsob ich činnosti je kontinuálne a organicky spätý

1.2.2. Základné činnosti
Detekcia, diagnostika a terapia primárnych a sekundárnych porúch krvotvorby, hemostázy a trombózy, iných asociovaných porúch, zabezpečenie hemoterapie.

1.2.3. Základné formy činnosti

1.2.3.1. laboratórna a inštrumentálna diagnostika

1.2.3.2. klinické vyšetrenia, ambulantná starostlivos? (ŠAS), hospitalizácia, dispenzarizácia, konziliárne vyšetrenia a konzultácie

1.2.3.3. vyšetrovanie darcov krvi, vykonávanie odberov krvi a jej zložiek, laboratórne vyšetrenie krvi, jej spracovanie na na krvné prípravky, ich skladovanie a distribúcia

1.2.4. Prostriedky

1.2.4.1. Pracoviská odboru:
sú charakterizované - variabilitou, flexibilitou členitos?ou a vzájomnou nadväznos?ou - v zmysle objemov, spektra a náročnosti činností - v sieti zabezpečujúcej dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivos? v odbore HaT. Pracoviská sú lokalizované, charakterizované, organizačne a obsahovo štrukturované a vybavené podľa
potrieb/požiadaviek SR a regiónov

1.2.4.1.1. Hematologická ambulancia
 • zabezpečuje špecializovanú a komplexnú starostlivos? o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov
 • konziliárnu starostlivos? pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti - porúch metabolizmu železa, vitamínu B12, folátov,
 • diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému
 • diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u chorých s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami
 • diagnostiku a liečbu onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo- a lymfo- proliferatívnych ochorení
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilických stavov hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lôžkach)
 • dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení
 • doliečovanie a kontroly chorých preložených zo špecializovaného pracoviska
 • konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu
V rámci štátneho alebo neštátneho zdravotníckeho zariadenia je hematologicko-transfuziologická ambulancia súčas?ou HTO, vysoko špecializovaného pracoviska alebo centra. Hematologická ambulancia môže by? i samostatná, ak splňa požadované odborné kritériá a pracuje v nej a riadi ju špecialista hematológ-transfuziológ.

1.2.4.1.2. Hematologické laboratórium
vykonáva hematologické a transfuziologické laboratórne vyšetrenia pre potreby vlastného odboru a jeho zariadení, ale aj pre ostatné odbory a ich pracoviská. HaT laboratórium zabezpečuje rutinné a podľa reálnych potrieb zdravotníckeho zariadenia aj špeciálne vyšetrenia a iné činnosti
 • hematologické
 • hemostazeologické
 • imunohematologické
 • špeciálne biochemické
 • iné vyšetrenia podľa aktuálnej potreby príslušného zariadenia alebo regiónu
 • pred- a potransfúzne vyšetrenia ak je k pracovisku pričlenená krvná banka
 • ak sa vyšetrenie základných ukazovateľov robí priamo v mieste starostlivosti o pacienta (POCT), regionálne hematologicko - transfuziologické laboratórium túto činnos? kontroluje a riadi odborne a metodicky adekvátnu a úplnú dokumentáciu v súlade s SLP a systémami kvality
 • aplikáciu systémov kvality ktorá je integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti laboratória v súlade so systémami zabezpečenia kvality (SZK), menovite vnútornej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality a systému správnej laboratórnej práce (SLP).
Hematologické laboratórium môže by? súčas?ou štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení. Zvyčajne tvorí súčas? HTO alebo hematologických, transfuziologických alebo vysoko špecializovaných pracovísk a centier a to vo forme časti, úseku alebo samostatného oddelenia. Laboratórium môže by? združené s inými pracoviskami laboratórnej medicíny, podľa potrieb regiónu (integrované laboratórne pracoviská). Základnou podmienkou je zabezpečenie jeho kontinuálneho odborného riadenia lekárom špecialistom v odbore HaT a výkonu vyšetrení pracovníkmi s kvalifikáciou v odbore HaT.

1.2.4.1.3. Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom
zabezpečuje dostupnos? a skladovanie krvných prípravkov a vykonáva základné imunohematologické laboratórne vyšetrenia a činnosti pre potreby vlastného odboru.
Náplňou činnosti krvnej banky je zabezpečenie:
 • skladovania krvných prípravkov regulácie ich príjmu a vydávania v súlade so zásadami účelnej hemoterapie.
 • činností imunohematologického laboratória (ktoré je integrálnou súčas?ou krvnej banky alebo je čas?ou hematologického laboratória/oddelenia) - vykonávania imunohematologických vyšetrení potrebných pre bezpečnú hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení
 • adekvátnej a úplnej dokumentácie krvnej banky a imunohematologického laboratória
 • aplikácie systémov kvality ktoré sú integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti laboratória v súlade so systémami zabezpečenia kvality (SZK), menovite vnútornej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality a systému správnej laboratórnej práce (SLP).
Zriaďuje sa v zdravotníckych zariadeniach ktoré podávajú hemoterapiu ako súčas? Hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo Špecializovaného pracoviska, samostatný úsek a môže by? združená s iným pracoviskom laboratórnej medicíny ak je to v súlade s príslušnými právnymi normami. Základnou podmienkou je zabezpečenie jej kontinuálneho odborného riadenia lekárom špecialistom v odbore HaT a výkonu vyšetrení pracovníkmi s kvalifikáciou v odbore HaT.

1.2.4.1.4. Odberové pracovisko
je súčas?ou Hematologicko-transfuziologického oddelenia zdravotníckeho zariadenia alebo samostatným pracoviskom NTS. Podieľa sa spolu so spracovateľským centrom na zabezpečení dostupnosti hemoterapie požadovaného množstva, kvality a bezpečnosti, menovite v oblasti odberu a skladovania krvi.
Náplňou činnosti odberového pracoviska je zabezpečenie
 • náboru darcov krvi v spolupráci s SČK
 • vyšetrovania darcov krvi (ďalej darcov) a krvných zložiek
 • starostlivosti o darcov
 • vytvorenia a spravovania registrov darcov a krvných zložiek
 • vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom spracovateľského centra, prípadne produktívnych a liečebných hemaferéz
 • vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie
Odberové pracovisko musí splna? priestorové, materiálové a personálne podmienky pre daný rozsah činností, definovaných v príslušných právnych a odborných normách. Základnou podmienkou činnosti je zabezpečenie kontinuálneho odborného riadenia a výkonu činností lekárom a inými špecialistami s kvalifikáciou v odbore HaT.

1.2.4.1.5. Spracovateľské centrum
komplexne zabezpečuje dostupnos? hemoterapie požadovaného množstva, kvality a bezpečnosti za predpokladu maximálnej efektivity produkcie a využitia krvných prípravkov.
Náplňou činnosti odberového centra je:
 • nábor darcov krvi a krvných zložiek v spolupráci s SČK
 • vyšetrovanie a starostlivos? o darcov krvi a krvných zložiek
 • budovanie a spravovanie registrov darcov krvi alebo krvných zložiek a registra osôb vyradených z darovania krvi
 • využívanie jednotného informačného systému
 • vykonávanie odberov krvi pre alogénne transfúzie
 • vykonávanie produktívnych hemaferéz
 • spracovanie krvi odobratej v centre
 • spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových pracoviskách
 • spracovanie krvi odobratej výjazdovou odberovou skupinou centra
 • príprava transfúznych liekov
 • vykonávanie predpísaných imunohematologických vyšetrení krvi súvisiacich s produkciou krvných prípravkov
 • vykonávanie predpísaných laboratórnych vyšetrení v rámci prevencie prenosu infekcií krvnými prípravkami
 • skladovanie krvných prípravkov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie
 • kryokonzervácia a skladovanie štepov krvotvorných buniek pre transplantácie
 • vykonávanie základných a špeciálnych imunohematologických vyšetrení, potrebných pre zabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení a iných zmluvných zdravotníckych zariadeniach
 • vykonávanie ambulantnej transfuziologickej starostlivosti - odberov na autológne transfúzie, vykonávanie lečebných hemaferéz a podávanie hemoterapie
 • konziliárne služby v transfúznom lekárstve a spolupráca s klinickými odbormi pri zabezpečení účelnej hemoterapie vrátane sledovania nežiadúcich účinkov transfúzie a riešenia transfúznych reakcií a nezhôd
 • aplikácia systémov kvality, ktorá sú integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti v súlade so systémami správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej praxe
 • vedenie adekvátnej a úplnej dokumentácie v súlade so správnou klinickou, laboratórnou a výrobnou praxou a systémami kvality
 • úzka spolupráca so zmluvnými odberovými pracoviskami v zmysle regulácie počtu odberov
 • koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a krvných prípravkov.
 • kontakt, komunikácia a koordinovaná činnos? s ostatnými pracoviskami odboru v regióne
 • vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských pracoviskách
 • pravidelné školenie pracovníkov v samotnom centre a v zmluvných pracoviskách
 • pre- a postgraduálne vzdelávanie a osvetová činnos? v rámci spádovej oblasti
 • referenčná a znalecká činnos?
Spracovateľské centrum musí vlastni? na základe splnenia odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok povolenie na činnos?, ako je definované v príslušných normách. Základnou podmienkou činnosti je zabezpečenie kontinuálneho odborného riadenia a výkonu činností lekármi a inými odbornými pracovníkmi zo špecializáciou v hematológii a transfuziológii alebo vyšetrovacích metódach v hematológii a transfuziológii a s certifikátom pre zabezpečenie kvality transfúznych liekov.

1.2.4.1.6. Hematologicko-transfuziologické oddelenie (HTO)
je zariadením hematologickej a transfuziologickej starostlivosti v nemocnici, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov v súlade s príslušnými odbornými a právnymi normami.
Súčas?ou HTO sú :

Čas? hematologická
 • Hematologická ambulancia ( prípadne ambulantné ”denné” lôžka)
 • Hematologicko-transfuziologické laboratóriá/úseky - hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, diagnostiky transfúziou prenosných ochorení, biochemické, kontroly kvality, prípadne iné.
Rozsah ich činosti, druhy a objemy vyšetrení sú určované potrebami odboru, príslušného zdravotníckeho zariadenia a regiónu.

Čas? transfuziologická
 • Krvná banka
 • Odberové pracovisko
 • Úsek komponentového spracovania krvi – v prípade potreby
 • Úsek kontroly kvality
 • Úsek administratívy a informatiky

HTO zabezpečuje:
 • kontinuálne plnenie stanovených odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok na činnos?
 • definované činnosti, ktoré sú náplňou odboru HaT a spĺňajú odborné kritériá koncepcie odboru.
 • kontakt a komunikáciu s ostatnými hematologicko-transfuziologickými pracoviskami v regióne
 • kontinuálne vzdelávanie všetkých pracovníkov.
 • vzdelávaciu a osvetovú činnos? v rámci svojej spádovej oblasti.

HTO riadi lekár so špecializáciou v odbore HaT, pracujú v ňom ďalší lekári a iní pracovníci so špecializáciou v odbore HaT (alebo v príprave na špecializáciu), alebo zo špecializáciou vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii - v počte podľa rozsahu a druhu činností HTO. Vedením laboratórnej časti je poverený lekár zo špecializáciou v odbore HaT, alebo ním možno poveri? pracovníka s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v odbore vyšetrovacie metódy v HaT, ktorý je odborne riadený vedúcim pracovníkom HTO.
HTO môže by? súčas?ou neštátnych zdravotníckych zariadení, pokiaľ spĺňa kritériá certifikácie, akreditácie a vlastní povolenie na činnos? na základe splnenia stanovených odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok.

1.2.4.1.7. Špecializované pracovisko hematologickej starostlivosti a transfuziológie
je zariadením štandardnej a vysoko špecializovanej hematologickej a transfuziologickej starostlivosti v nemocniciach, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov vrátane vysoko špecializovaných výkonov. Organizačne ide o hematologicko-transfuziologické pracovisko s lôžkovým úsekom. Vo svojej činnosti nadväzuje na HTO nemocníc a iné pracoviská v dobore HaT s ktorými úzko spolupracuje.

Súčas?ou špecializovaného pracoviska sú (členenie):
 • Oddelenie klinickej hematológie:
  • Lôžkový úsek: lôžkové oddelenie a/alebo jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti, transplantačné centrum krvotvorných buniek
  • Ambulantný úsek: ambulancie pre komplexnú hematologickú starostlivos?, špeciálne ambulancie, ambulancia s dennými lôžkami, onkohematologická ambulancia, regionálne
  • centrum pre poruchy hemostázy a iné
 • Oddelenie laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky:
  • Úsek rutinnej a špeciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému a sleziny
  • Úsek rutinnej a špeciálnej hemostazeológie
  • Úsek rutinnej a špeciálnej imunohematológie
  • Úsek špeciálnej biochémie, imunológie a virológie
  • Úsek imunológie leukocytov a trombocytov
  • Úsek molekulových vyšetrovacích metód
  • Úsek kontroly kvality
  • Úsek mikrobiologickej kontroly
  • iné úseky : v prípade potreby napr. úseky tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo inštrumentálnych metód a pod.
 • Oddelenie klinickej transfuziológie (vykonáva špeciálne transfuziologické výkony):
  • Úsek darcov krvi a krvotvorných buniek
  • Úsek odberov krvi a krvotvorných buniek
  • Úsek produkcie krvných prípravkov
  • Úsek liečebnej hemaferézy
  • Úsek spracovania, kryokonzervácie a skladovania krvotvorných buniek
  • Krvná banka
  • Úsek kontroly kvality
  • Úsek administratívny: pracoviská dokumentácie, štatistiky, ekonomiky a technického zabezpečenia
  • Úsek informatiky, logistiky a riadenia činnosti špecializovaného pracoviska HaT
Oddelenie klinickej transfuziológie vykonáva činnos? v súlade s príslušnýmoi odbornými a právnymi normami. Pre zriadenie špecializovaného pracoviska sú kľúčové tieto pracoviská a činnosti oddelenie klinickej hematológie s lôžkovým a ambulantným úsekom odelenie laboratórnej diagnostiky s úsekmi rutinnej a špeciálnej hematológie a rutinnej a špeciálnej hemostazeológie.

Špecializované pracovisko zabezpečuje:
 • kontinuálne plnenie stanovených odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok na činnos?
 • definované štandardné činnosti, ktoré sú náplňou odboru HaT a spĺňajú odborné kritériá koncepcie odboru
 • vyššie stupne diagnostiky a liečby celého spektra chorôb krvi a krvotvorných orgánov
 • vysoko špecializovanú intenzívnu hematologickú starostlivos?
 • vysoko dávkovanú chemoterapiu a komplexnú podpornú liečbu
 • transplantácie krvotvorných buniek.
 • adekvátnu a úplnú dokumentáciu v súlade s SKP, SLP a SVP a systémami kvality
 • aplikáciu systémov kvality ktorá je integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti v súlade so systémami zabezpečenia kvality (SZK), menovite vnútornej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality a systému správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej práce.
 • kontakt, komunikáciu ako aj koordinovanú činnos? s ostatnými pracoviskami odboru v regióne
 • pre- a postgraduálne vzdelávanie a osvetovú činnos?
Špecializované pracovisko HaT starostlivosti musí vlastni? povolenie na činnos? - na základe splnenia odborných, priestorových, prístrojových a personálnych podmienok ako je definované v príslušných odborných a právnych normách. Základnou podmienkou je zabezpečenie kontinuálneho odborného riadenia a výkonu činností lekármi a inými špecialistami s kvalifikáciou v odbore HaT.
Špecializované pracovisko riadi lekár so špecializáciou v odbore HaT, pracujú v ňom ďalší lekári a iní pracovníci so špecializáciou v odbore HaT alebo zo špecializáciou vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii (alebo v príprave na špecializáciu) - v počte podľa rozsahu a druhu činností HTO

Vedením laboratórnej časti je poverený lekár - špecialista hematológ-transfuziológ, alebo ním možno poveri? pracovníka s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v odbore HaT alebo zo špecializáciou vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, ktorý je odborne riadený vedúcim lekárom špecializovaného pracoviska.

V prípade že pracovisko je výukovou bázou musí splňat personálne a materiálne podmienky stanovené príslušnými predpismi

1.2.4.1.8. Centrá a inštitúcie zabezpečujúce špecializovanú starostlivos? vyžadujúcu sústredenie a integráciu výkonov:

 1. Národná transfúzna služba SR je inštitúcia ktorej súčas?ou sú pracoviská s rôznym miestom a spektrom výkonu činnosti. Úlohou NTS SR je zabezpečenie všeobecnej dostupnosti krvných prípravkov požadovaného druhu, kvality, bezpečnosti a objemu chorým v zdravotníckych zariadeniach
 2. Národné centrum pre hemofíliu a iné krvácavé choroby je špecializovaným odborným pracoviskom a metodickým centrom starostlivosti o chorých s vrodenými a získaným krvácavými chorobami s celoslovenskou pôsobnos?ou a spravuje Národný register vrodených krvácavých ochorení. Úzko splupracuje s centrami a pracoviskami odboru HaT
 3. Národné centrum pre hemostázu a trombózu je špecializovaným odborným pracoviskom a metodickým centrom starostlivosti o chorých s vrodenými a získanými trombofilickými stavmi s celoslovenskou pôsobnos?ou, spravuje Národný register vrodených trombofilických stavov. Úzko splupracuje s centrami a pracoviskami odboru HaT
 4. Národný register darcov kostnej drene SR je špecializovaným pracoviskom ktoré zabezpečuje typizáciu a registráciu dobrovoných potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci SR a spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre pacientov zo SR.
 5. Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín je špecializovaným pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov s celoslovenskou pôsobnos?ou. Zaoberá sa vyšetreniami a registráciou darcov krvi a pacientov so vzácne sa vyskytujúcimi krvnoskupinovými vlastnos?ami a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov.

Špecializované centrá poskytujú náročnú vysoko špecializovanú komplexnú starostlivos?, alebo iné špecializované funkcie / výkony potrebné pre činnos? odboru. Významne sa podielajú na rozvoji výskumu a výuky v odbore. Všetky vyššie uvedené špecializované centrá sa riadia vlastným štatútom, schváleným MZ SR a vlastným organizačným poriadkom. Rozsah a špecifikáciu činnosti určuje štatút centra. Podľa potrieb odboru môžu vznika? na návrh výboru SHaTS SLS ďalšie špecializované centrá, menovite Národné referenčné centrum pre diagnostiku v hematológii a transfuziológii.

1.2.4.2. Pracovníci – kvalifikácia a špecializácia
Úlohy odboru HaT zabezpečujú odborní pracovníci, vykonávajúci činnosti pre ktoré majú príslušnú kvalifikáciu a oprávnenie určené stupňom odborného vzdelania, charakterom práce a požadovanou praxou. Pretože odbor HaT je súčasne odborom diagnostickým, klinickým a výrobným, komplexný výkon jeho činností vyžaduje multiprofesionálne tímy pracovníkov s rôznym spektrom a stupňom zamerania a špecializácie:
 • lekári so špecializáciou alebo v príprave na špecializáciu v odbore HaT
 • zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním a špecializáciou, alebo v príprave na špecializáciu v odbore HaT alebo vyšetrovacích metód v HaT, v prípade potreby s požadovaným certifikátom
 • zdravotní laboranti so špecializáciou, alebo v príprave na špecializáciu v odbore HaT alebo vyšetrovacích metód v hematológii a transfuziológii
 • zdravotné sestry so špecializáciou v odbore HaT alebo ošetrovateľstva v odbore vnútorného lekárstva.
 • pracovníci s kvalifikáciou pre administratívu, dokumentáciu, štatistiku a ekonomiku
 • pracovníci s kvalifikáciou pre oblasti informatiky, logistiky a riadenia
 • iní pracovníci

Personálne obsadenie pracovísk určujú príslušné normy a normatívy a môže by? modifikované v súlade s koncepciou odboru a so súhlasom príslušných orgánov podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia.

1.3. Vz?ah k iným odborom, spolupráca

HaT úzko spolupracuje v oblasti detekcie, diagnostiky a terapie primárnych a sekundárnych hematologických porúch predovšetkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, onkológie, kardiológie, imunológie a odbormi laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky, ale aj s ostatnými medicínskymi odbormi podľa potreby. Pri poruchách iných systémov a orgánov u pacientov s hematologickými ochoreniami využíva podobné aktivity a služby vyšše spomenutých a iných medicínskych odborov podľa potreby.
Formy spolupráce s inými medicínskymi odbormi
 • základná, komplexná a špecializovaná laboratórna diagnostika
 • klinická diagnostika a liečba formou konziliárnych a konzultačných činností
 • zabezpečenie dostupnej, bezpečnej, kvalitnej, účelnej a adekvátnej hemoterapie a sledovania jej efektu - pre všetky medicínske odbory
 • účas? na pre- a postgraduálnej výuke
 • spolupráca pri dielčích a klinických štúdiách
 • spolupráca na riešení vedecko-výzkumných úloh
1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Činnos? odboru HaT koordinuje a kontroluje Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom hlavných odborníkov pre hematológiu, transfuziológiu, transplantáciu krvotvorných buniek a ich poradných zborov a výboru HaTS SLS v súlade s príslušnými právnymi normami a koncepciou odboru HaT.

1.4.1. Výbor Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti
je najvyšším garantom odbornej a organizačnej úrovne odboru. Výbor HaTS SLS vykonáva následujúce činnosti
 • zaujíma stanoviská k zásadným problémom odboru
 • kontinuálne sleduje a analyzuje situáciu v odbore HaT a prekladá stanoviská a návrhy na riešenia v oblasti organizácie a štruktúry pracovísk odboru, diagnostiky a liečby, štandartizácie a unifikácie, zabezpečenia kvality, spravovania údajov, informatiky a vzdelávania
 • pripravuje, reviduje a novelizuje koncepciu, odboru HaT v spolupráci s hlavnými odborníkmi MZ SR
 • predkladá Ministerstvu zdravotníctva návrhy na menovanie hlavných odborníkov
 • je pravidelne informovaný o aktivitách hlavných odborníkov a ich poradných zborov
Pre špecifické úlohy môžu by? pri výbore HaTS SLS zriadené špecializované sekcie alebo komisie, ktoré pre výbor pripravujú analýzy príslušných problémov s návrhmi na ich riešenie

1.4.2. Hlavní odborníci MZ SR
v tesnej spolupráci s výborom SHaTS SLS vykonávajú následovné činnosti:
 • podieľajú sa na vypracovaní a novelizácii koncepcie odboru HaT a metodických pokynov
 • odporúčajú diagnostické a liečebné postupy, štandardné postupy, navrhujú minimálne štandardné kritéria
 • odporúčajú personálne a vecné kritéria pre zriaďovanie a prevádzku pracovísk odboru
 • navrhujú adekvátny systém a programy zabezpečenia kvality
 • navrhujú jednotný systém zberu údajov, ich spravovania a hodnotenia a systémy informatiky
 • podieľajú sa na tvorbe kritéríí pre udelenie certifikácie a akreditácie v odbore HaT
 • v spolupráci so vzdelávacíémi inštitúciami stanovujú kritéria kvalifikácie v odbore HaT
V odbore HaT sú hlavní odborníci MZ SR pre kľúčové aktivity:
 1. Hlavný odborník a Poradný zbor hlavného odborníka pre hematológiu MZ SR. Poradný zbor tvoria: krajskí odborníci pre hematológiu, prezident SHaTS SLS a vedúci centier zabezpečujúcich vysoko špecializovanú starostlivos?.
 2. Hlavný odborník a Poradný zbor hlavného odborníka pre transfuziológiu MZ SR. Poradný zbor tvoria: krajskí odborníci pre transfuziológiu, prezident SHaTS SLS, riaditeľ NTS
 3. Hlavný odborník a Poradný zbor hlavného odborníka pre a transplatnáciu krvotvorných buniek. Poradný zbor tvoria: krajskí odborníci pre hematológiu, prezident SHaTS SLS, zástupcovia transplantačných centier.
Hlavní odborníci tlmočia výboru SHaTS stanoviská MZ SR a predkladajú návrhy a stanoviská výboru SHaTS Ministerstvu zdravotníctva SR. V spolupráci s poradnými zbormi a s výborom SHaTS SLS a v súlade s príslušnými smernicami pripravujú materiály pre MZ SR.

1.4.3. Národná transfúzna komisia (NTK)
je poradným orgánom MZ SR pre transfuziológiu ktorej členov menuje minister zdravotníctva. NTK sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva. Hlavnou úlohou NTK je doporučovanie vecných podkladov pre MZ SR v oblasti koncepcie, legislatívy a národnej krvnej politiky a metodické vedenie všetkých transfuziologických pracovísk.
Ďalej plní tieto úlohy:
 • doporučuje MZ SR personálne a vecné podmienky pre činnos? transfuziologických pracovísk v zmysle platných predpisov a v spolupráci s orgánmi štátnej správy sa podieľa na kontrole ich dodržiavania v zdravotníckych zariadeniach
 • stanovuje podmienky a vyjadruje sa k zabezpečeniu národnej sebestačnosti a pokrytia potrieb krvných prípravkov v mimoriadnych situáciach
 • informuje odbornú verejnos? v spolupráci s odbornými spoločnos?ami o zámeroch a vývojových trendoch v odbore transfuziológie a organizácii transfúznej služby
Národnú transfúznu komisiu (NTK) tvorí najviac 13 stálych členov, v tomto zastúpení:
 • riaditeľ NTS
 • hlavný odborník MZ SR pre transfuziológiu
 • hlavný MZ SR odborník pre pre hematológiu
 • zástupca MZ SR
 • zástupca SHaTS SLS
 • zástupca ŠUKL
 • zástupca SČK
 • zástupca zdravotných pois?ovní
 • zástupca zdravotníckych zariadení
 • zástupca výrobcov krvných prípravkov
 • zástupcovia súvisiacich medicínskych odborov
1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatististických údajov

Obsah, druhy, spôsob a metodika zaznamenávania, uchovania a spracovania údajov sa riadia platnými legislatívnymi predpismi a metodickými pokynmi. Jednotlivé pracoviská odboru HaT sú povinné zaznamenáva?, uchováva?, spracováva? a hodnotí? následujúce údaje:
 • údaje činnosti pracovísk pre NCZI a MZ SR - spracovanie klinických, diagnostických, výrobných, organizačných a iných údajov podľa metodiky NCZI a MZ SR
 • údaje pre vykazovanie liečebno-preventívnej činnosti (LPS) v danom zdravotníckom zariadení
 • údaje o personálnych, priestorových, prístrojových, materiálových, ekonomických a iných ukazovateľoch daného pracoviska
 • povinné onkologické / onko-hematologické hlásenia
 • dotazník RE - Questionnaire on the collection, testing and use of blood and blood components in Europe – the year survey RE
 • mesačné hlásenie počtov vyšetrení anti-HIV pre NRC
 • povinné hlásenie anti-HIV, anti-HCV a HBsAg pozitívnych osôb epidemiológovi regioníálneho ÚZV
 • povinné hlásenie transfúznych reakcií na regionálnej a národnej úrovni
 • hlásenie o komplikáciach súviiacich s podaním hemoterapie pre ŠUKL
 • údaje o dispenzarizácii pacientov pre zdravotné pois?ovne
 • údaje predpísané pre jednotlivé vyššie menované registre
 • údaje o klinických a iných štúdiách a vedecko-výskumných projektoch
 • údaje o výukovej a publikačnej činnosti
 • iné údaje v rámci (pripravovaného) informačného databázového systému v rezorte zdravotníctva
Jednotlivé typy pracovísk odboru HaT na požiadanie nadriadených orgánov údaje poskytujú a pripravujú ich hodnotenie, analýzy a na ich základe doporučenia.

1.6. Dispenzarizácia
V odbore HaT sú podľa návrhu výboru SHaTS SLS, hlavných odborníkov, ich poradných zborov, po súhlase zdravotných pois?ovní a MZ SR dispenzarizované následujúce skupiny pacientov:
 • Anémie a útlmové stavy
  • závažné anémie
  • iné cytopénie a útlmové syndrómy
 • Poruchy hemostázy
  • vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie
  • hemofílie a ostatné vrodené a získané koagulopatie
  • vrodené a získané trombofilné stavy
 • Malígne ochorenia krvotvorby
  • myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne syndrómy
  • myelodyslastický syndróm
  • uzlinový syndróm
 • Iné závažné hematologické ochorenia
  • stavy po transplantácii kostnej drene
  • monoklónová gamapatia nejasného významu (MGUS)
  • niektoré thesaurizmózy a metabolické poruchy (IHCH)
Pri dispenzarizácii sa vykonávajú činnosti podľa príslušných noriem a direktív Podrobný zoznam dispezarizovaných pacientov podľa diagnóz je špecifikovaný v príslušných právnych normách. Zoznamy by mali by? jednotné pre MZ, NCZI a pre zdravotné pos?ovne alebo iné inštitúcie.

2. ROZVOJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE

2.1. Trendy rozvoja v následujúcich 5-10 rokoch

2.1.1. Klinická hematológia
 • využívanie metód cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení.
 • kontinuálne zlepšovanie základnej a špecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby najčastejších hematologických ochorení a porúch, menovite anémií, trombocytopénií, autoimunitných ochorení, porúch hemostázy a vrodených hematologických ochorení
 • zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie a rozširovanie transplantačnej liečby na ďalšie nádorové ochorenia a na liečbu autoimunitných, metabolických a iných chorôb
 • zavedenie nových terapeutických postupov ako: bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlepšenie podpornej liečby a iné
 • zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy a optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy
 • rozširovanie ambulantného typu liečby
 • vytvorenie systému zabezpečenia kvality liečebno-preventívnej starostlivosti a indikátorov kvality v súlade s princípmi správnej klinickej praxe
 • katalogizácia a kategorizácia výkonov - katalóg výkonov, definície a popisy výkonov, stanovenie štandardných metód, nákladov, určenie cien, ceny za diagnózu (DRG)
2.1.2. Klinická transfuziológia
 • centralizovanie kľúčových činností v transfúznej službe na pracoviskách NTS SR
 • unifikácia a prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR
 • zavedenie nových výrobných a diagnostických technológií
 • kontinuálne zvýšovanie kvality a bezpečnosti krvných prípravkov v zmysle zvyšovania podielu deleukotizovaných krvných prípravkov a využívania produktívnych hemaferéz
 • zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých ochorení
 • kontinuálne a komplexné zlepšovanie a rozširovanie systémov kvality s priamou náväznos?ou na certifikáciu a akreditáciu,
 • kontinuálna realizácia zásad správnej výrobnej a správnej laboratórnej práce vo všetkých oblastiach činnosti
 • využívanie progresívnych techník na detekciu transfúziou prenosných infekcií
 • katalogizácia a kategorizácia výkonov - katalóg výkonov, definície a popisy výkonov, stanovenie štandardných metód a nákladov, určenie cien
2.1.3. Laboratórna a inštrumentálna diagnostika
 • reštrukturalizácia siete diagnostických pracovísk, ich konsolidácia, centralizácia a integrácia v nadväznosti na automatizáciu a komplexné systémy kvality
 • vypracovanie skríningových, základných a špecializovaných diagnostických algoritmov
 • rozširovanie vykonávania základných a skríningových vyšetrení na mieste ošetrenia (POCT) ako aj monitorovanie niektorých parametrov pacietmi (samovyšetrenie)
 • realizácia progresívnych vyšetrovacích postupov a ich adekvátna dostupnos? (metódy molekulovej biológie a genetiky, tkanivové kultúry a pod.) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej, onkohematologickej a genetickej diagnostike
 • kontinuálny a komplexný rozvoj systémov kvality vrátane laboratórnych (LIS), integrovaných nemocničných a vyšších informačných systémov
 • kontinuálne zlepšovanie systémov záznamu, uchovania, spracovania a hodnotenia údajov
 • katalogizácia a kategorizácia výkonov - katalóg výkonov, definície a popisy výkonov, stanovenie štandardných metód a nákladov, určenie cien
 • rozširovanie, štandartizácia a unifikácia systémov informatiky
 • vznik Národného referenčného centra (NRC) pre diagnostiku v hematológii a transfuziológii – realizácia príslušných činností podľa potrieb odboru. NRC je najvyšším špecializovaným pracoviskom a metodickým centrom zabezpečujúcim aplikáciu systémov kvality, stanovenie referenčných metód a hodnôt, organizáciu systémuexterného hodnotenia kvality, štandardizáciu ako aj vypracovanie kritérií kvality, certifikácie a akreditácie v laboratórnej diagnostike v odbore HaT
2.2. Systém kontroly kvality pokytovania zdravotnej starostlivosti

Kontinuálne vytváranie a rozširovanie systémov kvality vo všetkých oblastiach činnosti pracovísk v odbore HaT - v súlade s medzinárodnými normami ISO/CEN. Ide o systémy inkorporované do činnosti - Organizačného a Pracovného poriadku pracovísk:
 • systém správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej práce (praxe)
 • systém vnútornej kontroly kvality - SVKK
 • systém externého hodnotenia kvality - SEKK
 • systém kvality riadenia - SKR
 • systém zabezpečenia kvality - SZK
 • certifikácia pracovníkov, činností a pracovísk
 • akreditácia činností a pracovísk
Realizácia zabezpečenia kvality a realizácia jednotlivých systémov bude postupná tak obsahovo (diagnostické, klinické, výrobné) ako aj rozsahom a podľa stupňa náročnosti na vybavenie pracoviska, objemy výkonov a ekonomické možnosti.

2.3. Hlavné problémy ZS v odbore, riešenie

 • stanovenie adekvátnej siete - typov pracovísk odboru HaT v sieti, aj podľa možností vzájomnej spolupráce/rozdelenia úkolov a s náväznos?ou na pracovíská zabezpečujúce inú potrebnú zdravotnú starostlivos?.
 • stanovenie adekvátnej úhrady výkonov a zabezpečenie jej realizácie
 • stanovenie adekvátnej úhrady liekov a iných nákladov a zabezpečenie jej realizácie
 • inštitucionalizácia pracovísk,: aktualizácia povolení k činnosti, vytvorenie ich štatútov
 • rozširovanie systémov certifikácie a akreditácie
 • unifikácia informatiky, záznamov, spravovania a hodnotenia údajov vo všetkých oblastiach činnosti
 • jednoznačné definovanie neštátnych pracovísk a privatizácie v odbore HaT- ich miesta v sieti pracovísk HaT, definovanie kritérií pre povolenie ich činnosti, práv a povinností v oblastiach výkonov, zabezpečenia kvality ako aj záväznosti a rešpektovania koncepcie odboru HaT
2.4. Medzinárodná spolupráca

Intenzívna spolupráca v rámci výskumu a vedeckých činností s domácimi a zahraničnými vedeckými pracoviskami, lekárskymi fakultami, inými inštitúciami a farmaceutickými spoločnos?ami je priiebežná
Medzinárodná spolupráca je realizovaná v týchto oblastiach
 • pre- a postgraduálna výuka
 • spoločné podujatia: konferencie, semináre, work-shopy a iné akcie
 • štúdijné pobyty
 • multilaterálne/bilaterálne projekty a štúdie (klinické, iné)
 • účas? v medzinárodných registroch
 • certifikácia a akreditácia
 • účas? na medzinárodných grantoch
 • účas? v medzinárodných systémoch externého hodnotenia kvality
 • spolupráca s frakcionačnými centrami pri spracovaní plazmy na krvné deriváty
 • členstvo v medzinárodných odborných organizáciách

3. VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV V ODBORE

Kontinuálna postgraduálna odborná výchova a vzdelávanie sú povinné pre všetkých pracovníkov po celý čas ich profesionálnej činnosti. Odborná výchova a vzdelávanie sa riadia príslušnými právnymi normami o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a príslušnými predpismi o pre- a postgraduálnom vzdelávaní, akreditačnými smernicami v rezorte zdravotníctva a školstva, usmerneniami hlavných odborníkov MZ SR pre hematológiu a transfuziológiu, transplantáciu krvotvorných buniek a výboru SHaTS SLS

3.1. Špecializačné štúdium
Špecializačné štúdium v odbore HaT sa vykonáva na akreditovaných pracoviskách:
 • lekári: SZU v rámci Katedry hematológie a transfuziológie - špecializácia Hematológia a transfúziológia alebo Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
 • vysokoškolskí pracovníci (nelekári s laboratórnym, farmaceutickým, prírodovedným, chemickým a podobným vzdelaním): SZU v rámci Katedry hematológie a transfuziológie - špecializácia Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
 • zdravotní laboranti: SZU v rámci Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • zdravotné sestry: SZU v rámci Katedry ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
3.2. Certifikačné štúdium
Certifikačné štúdium v odbore HaT sa vykonáva na akreditovaných pracoviskách: špecialisti (lekári a vysokoškolskí pracovníci v odbore) absolvujú štúdium na základe splnenia stanovených odborných kritérií a po vykonaní certifikačnej skúšky získajú certifikát pre následovné špecifické činnosti odboru:
 • transplantácia keňových krvotvorných buniek a intenzívna chemoterapia
 • komplexná starostlivos? o pacientov s krvácavými a trombofilnými poruchami poruchami hemostázy
 • produktívne a terapeutické hemaferézy
 • odber, spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek
 • kontrola kvality transfúznych prípravkov
Perspektívne – certifikát pre špeciálne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii

3.3. Sústavne vzdelávanie
Sústavné vzdelávanie je povinné podľa právnych noriem o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov odboru HaT.
Formami sústavného vzdelávania sú
 • odborné semináre na pracovisku
 • celoústavné odborné semináre
 • účas? na odborných podujatiach organizovaných výborom SHaTS SLS, inými odbornými spoločnos?ami a inštitúciami v SR a v zahraničí ktoré sú akredtované v SACCME s predpokladaným získaním kreditov
 • účas? na školiacich akciách príslušných vzdelávacích inštitúcií

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Týmto sa ruší doteraz platná koncepcia odboru hematológie a transfuziológie.Táto koncepcia nadobúda účinnos? .../ ../ 2005
Koncepcia bude revidovaná/upravovaná pravidelne každé dva roky, alebo skôr - podľa potreby

5. NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Bratislava, 26.01.2006

T.Lipšic

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 2.33
hlasov: 3


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlačRe: zipxo (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 00:49
(O užívateľovi )
where can i buy cialis in the uk [www.sharpenedges.c

Čítať zvyšok komentára...Re: vtiloegi (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 18:20
(O užívateľovi )
viagra cialis generica [www.alonso-craciun.com] le

Čítať zvyšok komentára...Re: iobeionfsd (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 16:41
(O užívateľovi )
cialis generic so

Čítať zvyšok komentára...Re: mhiaupo (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 21:50
(O užívateľovi )
medicine cialis [www.diversityjdmba.com] levitra p

Čítať zvyšok komentára...Re: vfpaf (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 12:47
(O užívateľovi )
levitra and viagra [mood

Čítať zvyšok komentára...Re: eevce (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 13:31
(O užívateľovi )
cialis levitra sales via

Čítať zvyšok komentára...Re: uaxl (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 14:30
(O užívateľovi )
levitra pen [www.uconnhuskyhoops.com] compra de l

Čítať zvyšok komentára...Re: avjp (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:08
(O užívateľovi )
lily icos cialis online [www.esquaredlaw.com] generic

Čítať zvyšok komentára...Re: isehqs (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 02:40
(O užívateľovi )
cialis supe

Čítať zvyšok komentára...Re: xuqgimkhvep (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 19:32
(O užívateľovi )
cialis pharmacy [fmchus

Čítať zvyšok komentára...Re: edjxicah (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 16:51
(O užívateľovi )
cheap levitra online us [www.var-immobilier.org] l

Čítať zvyšok komentára...Re: uglci (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 13:44
(O užívateľovi )
viagra for sale without a prescription [www.theftisgo

Čítať zvyšok komentára...Re: gaaaarzua (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.06.2009 00:25
(O užívateľovi )
buy cial

Čítať zvyšok komentára...Re: crefmqee (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.06.2009 13:58
(O užívateľovi )
online pharmacy free

Čítať zvyšok komentára...Re: axdfvua (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 04:04
(O užívateľovi )
cialis viagra [www.interclothing-bg.com] buy via

Čítať zvyšok komentára...Re: zoaz (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 07:38
(O užívateľovi )
cialis and us online pharmacy [www.invis-a-vision.

Čítať zvyšok komentára...Re: aobzefxa (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 08:43
(O užívateľovi )
levitra com [www.jesusrodeadonkey-theboo

Čítať zvyšok komentára...Re: swkoiewhahz (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 13:33
(O užívateľovi )
viagra to buy [w

Čítať zvyšok komentára...Re: uizne (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 11:01
(O užívateľovi )
buy cheapest cialis [w

Čítať zvyšok komentára...Re: ufaiga (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 10:25
(O užívateľovi )
where to buy v

Čítať zvyšok komentára...Re: rfeciu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 11:12
(O užívateľovi )
buy viagra pill onli

Čítať zvyšok komentára...Re: auif (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 19:13
(O užívateľovi )
viagra buy online [www.crdpa-bnu.org] where can i buy c

Čítať zvyšok komentára...Re: oxoao (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 08:33
(O užívateľovi )
viagra levitra cialis comparison [www.samudhai.com] buy

Čítať zvyšok komentára...Re: ilcq (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 23:53
(O užívateľovi )
alcohol levitra [gamerzc

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 2.71 sekund