oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 269 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Koncepcia odboru
Posted on 25.03.2007 19:15
Topic: SHaTS

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia


Číslo: 13100/2006-OZS
Dňa: 26.júna 2006


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa §45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č.350/2005Z.z. vydáva túto koncepciu.Základné pojmy
Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý pozostáva z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich a súvisiacich zlo?iek: hematológie a transfuziológie.
Hematológia je klinicko-laboratórny odbor, ktorý sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov
Transfuziológia je výrobný, laboratórny a klinický odbor, ktorý sa komplexne zaoberá prípravou, indikáciou a pou?itím transfúznych liekov.
Odbor hematológia a transfuziológia úzko spolupracuje s inými klinickými a diagnostickými medicínskymi odbormi v oblasti
a) klinickej predov?etkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, imunológie, genetiky a inými,
b) diagnostickej predov?etkým s odbormi klinickej biochémie, genetiky, imunológie, molekulovej biológie a inými
V oblasti klinickej hematológie je nositeľom a garantom klinických postupov zameraných na diagnostiku a terapiu porúch a ochorení krvi a krvotvorných orgánov.
V oblasti transfuziológie je nositeľom a garantom postupov pri odbere krvi, správnej praxe pri príprave, skladovaní, vydávaní a transporte transfúznych liekov, ako aj ich správneho a racionálneho vyu?itia.8)
V oblasti laboratórnej diagnostiky je nositeľom a garantom vy?etrovacích metód zameraných na poruchy a ochorenia krvi a krvotvorných orgánov, ako aj vykonávania laboratórnych vy?etrení súvisiacich s bezpečnosťou darcu krvi a príjemcu transfúznych liekov v rámci transfuziológie.
1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
1.1. Náplň a hlavné úlohy zdravotnej starostlivosti v odbore, vymedzenie činností:
A. Hematológia:
- navrhuje a zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistá?, a dispenzarizáciu osôb, ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť (ďalej len osoba) s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému; túto činnosť zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti,
- vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, vykonáva chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek9) a komplexnú podpornú liečbu,
- vypracováva a stanovuje kritéria pre ?tandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov,
- vykonáva laboratórne vy?etrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vy?etrenia krviniek, vy?etrenie imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vy?etrenia hemostazeologické, ?peciálne biochemické vy?etrenia a iné vy?etrenia (postupy aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie)
- zabezpečuje plnenie ?tandardov a ?tandardných postupov
- zabezpečuje výkon a hodnotenie systémov kvality a správnej laboratórnej praxe na v?etkých druhoch pracovísk vykonávajúcich hematologické vy?etrenia,
- vypracováva a zabezpečuje systém jednotnej a komplexnej dokumentácie v odbore hematológia a transfuziológia
- priebe?ne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.
B. Transfuziológia: - zabezpečuje spoluúčasť pri nábore, výchove darcov krvi a zlo?iek krvi,
- zabezpečuje starostlivosť o darcov krvi a krvných zlo?iek,
- vykonáva klinické vy?etrovanie darcov krvi a krvných zlo?iek,
- vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie,
- vykonáva produktívne cytaferézy a plazmaferézy,
- vykonáva odbery krvi a jej zlo?iek pre autológne transfúzie,
- zabezpečuje spracovanie krvi a správnu prax prípravy transfúznych liekov,
- zabezpečuje laboratórne vy?etrovanie krvi zamerané na prevenciu prenosu infekcií,
- vykonáva laboratórne imunohematologické vy?etrenia krvi a krvných zlo?iek,
- vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vy?etrenia,
- vykonáva laboratórne imunohematologické vy?etrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek,
- vykonáva laboratórne imunohematologické vy?etrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie,
- vykonáva laboratórne vy?etrenia v rámci kontroly kvality transfúznych liekov,
- zabezpečuje tvorbu a spravovanie registrov - darcov krvi a zlo?iek krvi, darcov s vy?etreným fenotypom erytrocytov, darcov s vy?etreným HLA fenotypom, darcov kostnej drene a krvotvorných buniek,
- zabezpečuje prípravu a skladovanie ?tepov krvotvorných buniek,
- vykonáva manipuláciu so ?tepmi krvotvorných buniek,
- vykonáva liečebné hemaferézy,
- vykonáva znaleckú činnosť,
- vykonáva konziliárnu činnosť- presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčasť pri kontrole ich dodr?iavania,
- vykonáva ambulantnú transfuziologickú starostlivosť, vrátane podávania hemoterapie
Náplň transfuziológie realizujú pracoviská Národnej transfúznej slu?by Slovenskej republiky (NTS SR), a to spracovateľské centrá, spolupracujúce (odberové) pracoviská a iné certifikované transfuziologické pracoviská.
1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti
Základné činnosti:
a) detekcia, diagnostika a terapia primárnych a sekundárnych porúch krvotvorby,
b) porúch hemostázy a trombózy,
c) iných asociovaných porúch a
d) zabezpečenie hemoterapie.
Základné formy činnosti:
a) laboratórna a in?trumentálna diagnostika,
b) klinické vy?etrenia, ambulantná zdravotná starostlivosť, ústavná zdravotná starostlivosť, dispenzarizácia, konziliárne vy?etrenia a konzultácie,
c) vy?etrovanie darcov krvi, vykonávanie odberov krvi a jej zlo?iek, laboratórne vy?etrenie krvi, jej spracovanie na transfúzne lieky, ich skladovanie a distribúcia
A. Pracoviská odboru zabezpečujú dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore hematológia a transfuziológia.10) Pre zabezpečenie kontinuálneho odborného riadenia pracovísk odboru hematológie a transfuziológie je potrebné, aby riadiaci pracovník bol lekár so ?pecializáciou v ?pecializačnom odbore hematológia a transfuziológia.
a) Hematologická ambulancia zabezpečuje ?pecializovanú zdravotnú starostlivosť o osoby s chorobami krvi a krvotvorných orgánov
- konziliárnu starostlivosť pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov,
- diagnostiku a liečbu málokrvnosti - porúch metabolizmu ?eleza, vitamínu B12, folátov,
- diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek,
- diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému,
- diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u pacientov s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami
- diagnostiku a liečbu onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení,
- diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov,
- hemoterapiu a chemoterapiu ambulantnou formou,
- dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení,
- doliečovanie a kontrolu chorých prelo?ených zo ?pecializovaného pracoviska,
- konzultácie a zabezpečenie liečby pacientov na vy??ie ?pecializovaných pracoviskách,
- vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu.
Hematologicko-transfuziologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť samostatne alebo je súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenia, vysoko ?pecializovaného pracoviska alebo centra.
b) Hematologické laboratórium vykonáva pre potreby vlastného odboru aj pre ostatné odbory, základné aj ?peciálne hematologické a transfuziologické laboratórne vy?etrenia. ?peciálne vy?etrenia sú
- hematologické,
- hemostazeologické,
- imunohematologické,
- ?peciálne biochemické
- iné vy?etrenia podľa aktuálnej potreby
- predtransfúzne a potransfúzne vy?etrenia, ak je k pracovisku pričlenená krvná banka.
Hematologické laboratórium zvyčajne tvorí súčasť hematologicko-transfuziologického oddelenia, ?pecializovaných alebo vysoko ?pecializovaných pracovísk a centier. Laboratórium mô?e pracovať aj samostatne, alebo mô?e byť zdru?ené s inými pracoviskami laboratórnej medicíny.
c) Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom zabezpečuje
- dostupnosť a skladovanie transfúznych liekov,
- vykonáva základné imunohematologické laboratórne vy?etrenia a činnosti pre potreby zdravotnej starostlivosti v hematológii.
Zriaďuje sa v zdravotníckych zariadeniach, ktoré podávajú hemoterapiu ako súčasť hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo ?pecializovaného pracoviska, alebo ako samostatný úsek. Mô?e byť zdru?ená s iným pracoviskom laboratórnej medicíny.
d) Odberové pracovisko je súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo samostatným pracoviskom Národnej transfúznej slu?by SR. Náplňou činnosti je
- nábor darcov krvi aj v spolupráci so Slovenským červeným krí?om,
- vy?etrovanie darcov krvi a krvných zlo?iek (ďalej len ,,darcov"),
- starostlivosť o darcov,
- vytvorenie a vedenie registra darcov,
- vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom spracovateľského centra, prípadne vykonávanie produktívnych a liečebných hemaferéz,
- vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie.
e) Spracovateľské centrum komplexne zabezpečuje dostupnosť hemoterapie v po?adovanom mno?stve, kvalite a bezpečnosti pri spracovaní za splnenia podmienok správnej praxe prípravy transfúznych liekov1). Náplňou činnosti spracovateľského centra je
- nábor darcov krvi aj v spolupráci so Slovenským červeným krí?om,
- vy?etrovanie a starostlivosť o darcov,
- budovanie a spravovanie registra darcov a registra osôb, ktoré boli pozbavené prijateľnosti darovať krv alebo zlo?ku krvi,
- vyu?ívanie jednotného informačného systému,
- vykonávanie odberov krvi pre alogénne transfúzie,
- vykonávanie produktívnych hemaferéz,
- spracovanie krvi odobratej v centre,
- spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových pracoviskách,
- spracovanie krvi odobratej výjazdovou odberovou skupinou centra,
- príprava transfúznych liekov,
- vykonávanie predpísaných imunohematologických vy?etrení krvi súvisiacich s produkciou transfúznych liekov,
- vykonávanie predpísaných laboratórnych vy?etrení v rámci prevencie prenosu infekcií transfúznymi liekmi,
- skladovanie transfúznych liekov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície transfúznych liekov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie,
- kryokonzervácia a skladovanie ?tepov krvotvorných buniek pre transplantácie,
- vykonávanie základných a ?peciálnych imunohematologických vy?etrení potrebných pre zabezpečenie hemoterapie vo svojom zdravotníckom zariadení, aj pre iné zdravotnícke zariadenia,
- vykonávanie ambulantnej zdravotníckej starostlivosti- odberov na autológne transfúzie, vykonávanie liečebných hemaferéz a podávanie hemoterapie,
- konziliárne slu?by v transfuziológii a spolupráca s klinickými odbormi pri zabezpečení účelnej hemoterapie vrátane sledovania ne?iadúcich účinkov transfúzie a rie?enia transfúznych reakcií a nezhôd,
- aplikácia systémov kvality, ktoré sú integrálnou časťou a podmienkou činnosti v súlade so systémami správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej praxe,
- vedenie dokumentácie v súlade so správnou klinickou, laboratórnou a výrobnou praxou a systémami kvality,
- spolupráca so zmluvnými odberovými pracoviskami v zmysle regulácie počtu odberov,
- koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a transfúznych liekov,
- vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských pracoviskách,
- osvetová činnosť v rámci spádovej oblasti
- referenčná a znalecká činnosť.
f) Hematologicko-transfuziologické oddelenie je zariadenie hematologickej a transfuziologickej ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov. Súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenia sú
Časť hematologická
- hematologická ambulancia,
- laboratóriá: hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, na diagnostiku transfúziou prenesených ochorení, laboratórnej medicíny, kontroly kvality.
Časť transfuziologická
- krvná banka,
- odberové pracovisko,
- úsek komponentového spracovania krvi,
- úsek kontroly kvality,
- úsek administratívy a informatiky.
g) ?pecializované pracovisko hematologické a transfuziologické poskytuje vysoko ?pecializovanú zdravotnú starostlivosť vrátane vy??ích stupňov diagnostiky a liečby, vysoko dávkovanej chemoterapie, transplantácie krvotvorných buniek. Pozostáva z nasledujúcich úsekov:
Oddelenie klinickej hematológie
Ústavné
- lô?kové oddelenie,
- jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti,
- transplantačné centrum krvotvorných buniek,2)
Ambulantné - ambulancia pre komplexnú hematologickú starostlivosť,
- onkohematologická ambulancia,
- regionálne centrum pre poruchy hemostázy,
Oddelenie laboratórnej a in?trumentálnej diagnostiky
- úsek rutinnej a ?peciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému a sleziny,
- úsek rutinnej a ?peciálnej hemostazeológie,
- úsek ?peciálnej biochémie, imunológie a virológie,
- úsek imunológie leukocytov a trombocytov,
- úsek molekulových vy?etrovacích metód,
- úsek kontroly kvality,
- úsek mikrobiologickej kontroly,
- iné úseky (úsek tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo in?trumentálnych metód).
Oddelenie klinickej transfuziológie
- úsek darcov krvotvorných buniek,
- úsek odberov krvotvorných buniek,
- úsek prípravy transfúznych liekov,
- úsek liečebnej hemaferézy,
- úsek spracovania, kryokonzervácie a skladovania krvotvorných buniek,
- krvná banka,
- úsek kontroly kvality,
- úsek administratívy: pracoviská dokumentácie, ?tatistiky, ekonomiky a technického zabezpečenia,
- úsek informatiky, logistiky a riadenia činností.
h) centrá a in?titúcie zabezpečujúce ?pecializovanú starostlivosť
- Národná transfúzna slu?ba Slovenskej republiky je in?titúcia, ktorej úlohou je zabezpečenie v?eobecnej dostupnosti transfúznych liekov,
- Národný register darcov kostnej drene Slovenskej republiky so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave zabezpečuje typizáciu a registráciu dobrovoľných potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci Slovenskej republiky a spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzenských darcov krvotvorných buniek,
- Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín so sídlom v Národnej transfúznej slu?be Slovenskej republiky v Bratislave je ?pecializovaným pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov s celoslovenskou pôsobnosťou. Zaoberá sa vy?etreniami a registráciou darcov krvi a osôb, ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov,
- Národné centrum pre hemofíliu a iné krvácavé choroby so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave je centrom starostlivosti o osoby, ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť predov?etkým s vrodenými a získanými krvácavými chorobami, s celoslovenskou pôsobnosťou a spravuje Národný register vrodených krvácavých ochorení,
- Národné centrum pre hemostázu a trombózu so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine zabezpečuje zdravotnú starostlivosť osobám predov?etkým s vrodenými a získanými trombofilnými stavmi, s celoslovenskou pôsobnosťou a spravuje Národný register trombofilných stavov.
B. Pracovníci 11)
1. lekári,
2. iní zdravotnícki pracovníci s vysoko?kolským vzdelaním,
3. laboranti,
4. sestry,
5. administratívni pracovníci,
6. pracovníci pre informatiku, logistiku a riadenie,
7. iní pracovníci.
C. Minimálne po?iadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
Minimálne po?iadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie upravuje osobitný predpis. 12)
1.3. Vzťah k iným odborom, spolupráca
Odbor hematológia a transfuziológia spolupracuje s takmer v?etkými medicínskymi odbormi, preva?ne s odbormi vnútorné lekárstvo, pediatria, onkológia, kardiológia, imunológia a odbormi laboratórnej medicíny.
Formy spolupráce s inými medicínskymi odbormi:
a) základná, komplexná a ?pecializovaná laboratórna diagnostika,
b) klinická diagnostika a liečba formou konziliárnych a konzultačných činností,
c) zabezpečenie dostupnej, bezpečnej, kvalitnej, účelnej a adekvátnej hemoterapie, sledovanie jej efektu pre v?etky medicínske odbory,
d) účasť na bakalárskom, magisterskom a doktorskom vzdelávaní a ďal?om vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov,
e) spolupráca pri klinických ?túdiách,
f) spolupráca pri rie?ení vedecko-výskumných úloh.
1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore
Činnosť odboru koordinuje a kontroluje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aj prostredníctvom hlavných odborníkov, v spolupráci s výborom Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a Národnou transfúznou komisiou. Národná transfúzna komisia je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
1.5. Povinné hlásenia a spracovanie ?tatistických údajov
Jednotlivé pracoviská odboru sú povinné zaznamenávať, uchovávať, spracovávať a hodnotiť nasledujúce údaje:
- o činnosti pracovísk pre Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - spracovanie klinických, diagnostických, výrobných, organizačných a iných údajov,
- o vykazovaní liečebno-preventívnej činnosti,
- o personálnych, priestorových, prístrojových, materiálnych, ekonomických ukazovateľoch,
- povinné onko-hematologické hlásenia,
- dotazník RE - Questionaire on the collection, testing and use of blood and blood components in Europe - the year survey RE,
- mesačné hlásenie počtov vy?etrení anti HIV pre Národné referenčné centrum,
- povinné hlásenie anti HIV, anti HCV a HBsAg pozitívnych osôb pre Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ),
- povinné hlásenie transfúznych reakcií na regionálnej a národnej úrovni,
- hlásenie o komplikáciách súvisiacich s podaním hemoterapie pre ?tátny ústav kontroly liečiv (ďalej len ,,?ÚKL"),
- o dispenzarizácii osôb pre zdravotné poisťovne,
- predpísané národné registre
- o klinických a iných ?túdiách a vedecko-výskumných projektoch,
- o výučbovej a publikačnej činnosti,
- na po?iadanie nadriadených orgánov pripravujú hodnotenia a analýzy.
1.6. Dispenzarizácia
- anémie a útlmové stavy (záva?né anémie, iné cytopénie a útlmové syndrómy),
- poruchy hemostázy (vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie, hemofílie a ostatné vrodené a získané koagulopatie, vrodené a získané trombofilné stavy),
- malígne ochorenia krvotvorby (myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne syndrómy, myelodysplastický syndróm, uzlinový syndróm),
- iné záva?né hematologické ochorenia (stavy po transplantácii kostnej drene, monoklonová gamapatia nejasného pôvodu /MGUS/, niektoré thesaurismózy a metabolické poruchy /IHCH/).
2. Rozvoj starostlivosti v odbore
2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5-10 rokoch
A. Klinická hematológia
- vyu?ívanie metód cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení,
- kontinuálne zlep?ovanie základnej a ?pecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby hematologických ochorení,
- zvý?enie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie a roz?irovanie transplantačnej liečby pri ďal?ích nádorových ochoreniach a pri liečbe autoimunitných a metabolických chorôb,
- zavedenie nových terapeutických postupov ako sú bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlep?enie podpornej liečby,
- zlep?enie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy a optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy,
- roz?irovanie ambulantného typu liečby,
- vytvorenie systému zabezpečenia kvality liečebno-preventívnej starostlivosti a indikátorov kvality,
- spolupráca pri tvorbe katalógu výkonov a následne pri tvorbe zoznamu výkonov.
B. Klinická transfuziológia
- centralizovanie kľúčových činností v transfúznej slu?be na pracoviskách Národnej transfúznej slu?by Slovenskej republiky (ďalej len ,,NTS SR"), unifikácia a prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR,
- zavedenie nových výrobných a diagnostických technológií,
- kontinuálne zvy?ovanie kvality a bezpečnosti transfúznych liekov v zmysle zvy?ovania podielu deleukotizovaných transfúznych liekov a vyu?ívania produktívnych hemaferéz,
- zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých ochorení,
- kontinuálne a komplexné zlep?ovanie a roz?irovanie systémov kvality s priamou nadväznosťou na certifikáciu a akreditáciu,
- kontinuálna realizácia zásad správnej praxe prípravy transfúznych liekov a správnej laboratórnej praxe vo v?etkých oblastiach činností,
- vyu?ívanie progresívnych techník na detekciu transfúziou prenosných infekcií,
- spolupráca pri tvorbe katalógu výkonov a následne na zozname výkonov.
C. Laboratórna a in?trumentálna diagnostika
- vypracovanie skríningových, základných a ?pecializovaných diagnostických algoritmov,
- roz?irovanie vykonávania základných a skríningových vy?etrení na mieste o?etrenia /POCT/ ako aj monitorovanie niektorých parametrov osobami samovy?etrením,
- realizácia progresívnych vy?etrovacích postupov a ich adekvátna dostupnosť (metódy molekulovej biológie a genetiky, tkanivové kultúry a iné) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej a genetickej diagnostike,
- kontinuálny a komplexný rozvoj kvality vrátane laboratórnych, integrovaných ústavných a vy??ích informačných systémov,
- kontinuálne zlep?ovanie systémov záznamu, uchovania, spracovania a hodnotenia údajov,
- roz?irovanie, ?tandardizácia a unifikácia systémov informatiky,
- spolupráca pri tvorbe katalógu výkonov a následne na zozname výkonov.
2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
systém správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej praxe,
systém vnútornej kontroly kvality,
systém externého hodnotenia kvality,
systém kvality riadenia,
certifikácia pracovníkov, činností a pracovísk,
akreditácia činností a pracovísk.
2.3. Hlavné problémy zdravotnej starostlivosti v odbore, rie?enie problémov
určenie adekvátnej siete,
stanovenie adekvátnej úhrady výkonov,
roz?irovanie systémov certifikácie a akreditácie,
unifikácia informatiky, záznamov, spracovania a hodnotenia údajov vo v?etkých oblastiach činností.
2.4. Medzinárodná spolupráca
účasť na bakalárskom, magisterskom a doktorskom vzdelávaní a ďal?om vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov,
spoločné podujatia ako konferencie, semináre, workshopy,
?tudijné pobyty,
multilaterálne eventuálne bilaterálne projekty a ?túdie (klinické a iné),
účasť v medzinárodných registroch,
certifikácia a akreditácia v rámci smerníc Európskej hematologickej spoločnosti /EHA/,
účasť na medzinárodných grantoch,
účasť v medzinárodných systémoch externého hodnotenia kvality,
spolupráca s frakcionačnými centrami pri spracovaní plazmy na krvné deriváty,
členstvo v medzinárodných odborných organizáciách.
3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore
Ďal?ie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v hematológii a transfuziológii na výkon ?pecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných ?pecializačných ?tudijných programoch a certifikačných ?tudijných programoch v zmysle platnej legislatívy pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 13)
Sústavné vzdelávanie v nemerateľnej a merateľnej zlo?ke sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu. 14)
4. Záverečné ustanovenie
Týmto sa ru?í doteraz platná Koncepcia odboru hematológia a transfuziológia č. 2302/1993 uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky r.1994 čiastka 1-3.
5. Účinnosť
Táto koncepcia nadobúda účinnosť od 1. júla 2006.
Rudolf Z a j a c, v.r.
minister
8) § 29 zákona č: 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskor?ích predpisov
9) § 35 a? 39d zákona č: 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 331/2006 Z.z. o podrobnostiach a po?iadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskor?ích predpisov
12) Vyhlá?ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú minimálne po?iadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďal?ieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave ?pecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
14) Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o SHaTS
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články SHaTS:
Výsledok volieb do orgánov SHaTS


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.5
hlasov: 10


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.11 sekund