oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 242 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
MYLOTARG


gemtuzumab ozogamicín
Monoklonálna protilátka (gentuzumab) proti CD33 antigénu s naviazaným cytotoxínom (kalicheamicín), ktorý štiepi DNK leukemických buniek

L01XC05 - Gemtuzumab
Indikaèná skupina: 44 - Cytostatiká

N - bez úhrady poisovòou
V SR neregistrovaný liek
viazaný na súhlas MZd na mimoriadny dovoz
nekategorizovaný liek

Indikácie na lieèbu

Výnimku na lieèbu schvaluje MZd SR, hradenú lieèbu môže schváli revízny lekár

Pod¾a predpokladu sa Mylotarg mal použi na lieèbu akútnej myeloidnej leukémie. Mylotarg sa mal používa na lieèbu pacientov, u ktorých došlo po jednom cykle lieèby k rekurencii ochorenia, a ktorí nie sú vhodní na iné typy intenzívnej chemoterapie, ako napr. lieèby vysokodávkovým cytarabínom. Mal sa používa u pacientov, ktorí boli CD33 pozitívni.
Liek Mylotarg bol dòa 18. októbra 2000 oznaèený za liek na ojedinelé ochorenia na akútnu myeloidnú
leukémiu.
24. januára 2008 Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) potvrdil zamietnutie povolenia na uvedenie na trh pre liek Mylotarg 5 mg prášok na infúzny roztok urèený na lieèbu akútnej myeloidnej leukémie.

výrobca
Wyeth Europa Ltd.

ODBORNÉ ZÁVERY A ODÔVODNENIE ZAMIETNUTIA PREDLOŽENÉ AGENTÚROU EMEA

OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA ODPORÚÈANIA NA ZAMIETNUTIE ŽIADOSTI O POVOLENIE NA UVEDENIE NA TRH pre MYLOTARG

dostupné formy
Mylotarg 5 mg prášok na infúzny roztok


[ Späť ]

Lieky v hematológii

Copyleft:. © kým: Slovenský hematolologický portál - (3148 krát čítané)

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.10 sekund