Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie

Dátum: 28.01.2006 07:20
Vec: TransfuziológiaEtický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie


Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie bol prijatý Medzinárodnou spoločnos?ou pre krvnú transfúziu (ISBT) 12. júla 2000.
Cieľom tohto kódexu je definova? etické princípy a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiava? v transfuznom lekárstve.

Zoznam pravidiel:

Darcovstvo krvi, vrátane krvotvorných tkanív pre transplantáciu, má by? za každých okolností dobrovoľné a bezplatné, na darcu sa nesmie vyvíja? žiaden nátlak. Darca má potvrdi? podpisom, že krv alebo krvnú zložku daruje dobrovoľne po získaní základných informácií o darovaní krvi a spôsobe jej využívania transfuznou službou.

Pacient má by? informovaný o známych rizikách a liečebnom účinku transfúzie, ako aj o možnostiach alternatívnej liečby a má právo s transfúziou súhlasi? alebo ju odmietnu?.

V prípade, že pacient nie je schopný pred transfúziou potvrdi? na základe získaných informácií súhlas s transfúziou, musí sa postupova? vždy len v záujme pacienta.

Zriadenie a činnos? transfúznej služby nesmú by? motivované ziskom.

Darca má by? informovaný o rizikách súvisiacich s odberom krvi, vždy musí by? zaistená bezpečnos? a ochrana zdravia darcu. V prípade, že darca dostáva medikáciu, ktorá má prispie? k zvýšeniu zisku určitých zložiek krvi, jej použitie musí by? v súlade s medzinárodne prijatými zásadami.

Až na výnimočné situácie sa musí dodrža? anonymita medzi darcom a príjemcom. Musí sa zabezpeči? ochrana informácií o darcovi.

Darca musí porozumie? informácii o riziku prenosu ochorení infikovanou krvou a o jeho etickej zodpovednosti voči pacientom.

Darcovstvo krvi musí by? založené na pravidelne revidovaných kritériách výberu darcov a nesmie sa dopusti? žiadna diskriminácia darcov z hľadiska pohlavia, rasy, národnosti alebo náboženstva. Darca ani príjemca transfúzie nemajú právo vyžadova?, aby sa akceptoval akýkoľvek druh diskriminácie.

Odbery krvi môžu uskutočňova? len riadne kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú pre túto činnos? oprávnenie.

Všetky požiadavky súvisiace s darovaním celej krvi a hemaferézou majú by? v súlade s presne definovanými a medzinárodne akceptovanými kritériami.

Darca aj príjemca majú by? informovaní, ak došlo k ich poškodeniu.

Transfúznu liečbu môže vykonáva? len lekár.

Dôvodom na transfúziu môže by? jedine klinický stav vyžadujúci túto liečbu.

Pri ordinovaní transfúzie je neprípustná finančná zainteresovanos?, resp. motivácia finančným ziskom.

Krv je verejný zdroj a musí sa zabezpeči? jej dostupnos?.

Pokiaľ je to možné, pacient má dostáva? len tú zložku krvi (bunky, plazma alebo plazmatické deriváty), ktorá je najvhodnejšia pre dosiahnutie optimálneho liečebného efektu a maximálnej bezpečnosti.

Musí sa zabráni? znehodnocovaniu krvi, aby sa tak hájili záujmy všetkých potenciálnych príjemcov a darcov.

Všetky predpisy súvisiace s odbermi krvi a transfúziami prijímané na národnej a medzinárodnej úrovni majú by? v súlade s týmto etickým kódexom.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=9