ZABEZPEČOVANIE KVALITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV

Dátum: 29.01.2007 23:21
Vec: TransfuziológiaCERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ

ZABEZPEČOVANIE KVALITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV


Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky    Ročník 53

Osobitné vydanie             júl 2005

a) Charakteristika certifikačnej prípravy

Predmetom certifikovanej pracovnej činnosti je zabezpečenie kvality transfúznych liekov, vytvorenie a koordinácia systému kvality na transfúznom pracovisku, ktoré zabezpečuje, aby každá jednotka (šarža) krvi alebo transfúzneho lieku bola:
• testovaná ak je odobratá pre akýkoľvek účel použitia,
• spracovaná, pripravená a označená podľa platných predpisov a hodnotená podľa platného systému zabezpečenia kvality,
• zaevidovaná, dokumentovaná a označená v súlade s danými smernicami,
• uchovávaná a distribuovaná podľa systému zabezpečenia kvality a v súlade s platnými zákonmi.

Smernice EÚ minimálnu dĺžku certifikačného štúdia v tejto certifikovanej pracovnej činnosti nestanovujú.

Dĺžka trvania certifikačného štúdia v SR na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zo dňa 10. 5. 2005 je 1 rok.

b) Podmienky na získanie certifikátu

• farmaceut so špecializáciu v niektorom zo špecializačných odborov lekárenstvo, farmaceutická technológia alebo farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov, alebo
• iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, alebo
• laborant s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii a
• jednoročná odborná prax na pracovisku Národnej transfúznej služby (NTS) SR, alebo na transfuziologickom pracovisku nemocnice.

c) Obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov

Teoretické poznatky
• systém zabezpečenia kvality na transfúznom pracovisku vrátane dokumentácie a auditov,
• zásady správnej výrobnej praxe v transfúznej službe, požiadavky na kvalitu a bezpečnosť krvi a krvných liekov z nej pripravených podľa národných a medzinárodných predpisov,
• metódy hodnotenia kvality transfúznych liekov,
• podmienky pre spracovanie a uchovávanie humánnej krvi, plazmy a transfúznych liekov,
• systém spätného dohľadania údajov o darcoch alebo príjemcoch,
• monitorovanie kvality a vedomosti potrebné na vybavenie transfúzneho pracoviska spĺňajúceho zákonné požiadavky.

Praktické zručnosti
- označovanie a uchovávanie transfúznych liekov,
- metódy spracovania odobratej krvi a plazmy,
- praktická príprava jednotlivých druhov transfúznych liekov a to: všetky druhy prípravkov z erytrocytov, všetky typy prípravkov z plazmy a trombocytov - spolu 50 prípravkov,
- praktické ovládanie a zabezpečenie funkčnosti prístrojov a zariadení - 10,
- kontrolné mikrobiologické metódy a ich využiti pri monitorovaní kvalita v transfúziológii - 50 hodnotení,
- vyhotovenie a vedenie dokumentácie - hygienický a sanitačný režim, systém auditov, príručka kvality pracoviska - 20 rôznych noriem a dokumentov,
- štatistické vyhodnotenie a spracovanie výsledkov kontroly kvality transfúznych liekov - 20.

Ak uchádzač pracuje v odberovom centre musí časť odbornej praxe vykonať v transfuziologickom (spracovateľskom) centre v trvaní minimálne 2 mesiacov.

Vzorový program bol:
• odsúhlasený pracovnou skupinou Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre kategóriu lekár dňa 29. 4. 2005,
• predložený a odsúhlasený Akreditačnou komisiou MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov dňa 10. 5. 2005,
• schválený MZ SR dňa 11. 7. 2005.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=36