Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia

Dátum: 16.07.2006 23:27
Vec: Odbor Hematológia a Transfuziol&a


Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
Číslo :13100-1/2006-OZS
Dňa : 30. marca 2006
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písmeno a) zákona číslo 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo 350/2005 Z.z. vydáva túto koncepciu:Preambula ( definícia)

Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý pozostáva z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich a súvisiacich zložiek: hematológie a transfuziológie.

Hematológia: je klinicko – laboratórny odbor, ktorý sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov.

Transfuziológia: je výrobný, laboratórny a klinický odbor, ktorý sa komplexne zaoberá produkciou, indikáciou a použitím krvných prípravkov.

Odbor hematológia a transfuziológia úzko spolupracuje s inými klinickými a diagnostickými medicínskymi odbormi:
 • v oblasti klinickej predovšetkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, imunológie, genetiky a inými
 • v oblasti diagnostickej predovšetkým s odbormi klinickej biochémie, genetiky, imunológie, molekulovej biológie a inými.

V oblasti klinickej hematológie je nositeľom a garantom klinických postupov zameraných na diagnostiku a terapiu porúch a ochorení krvi a krvotvorných orgánov.

V oblasti transfuziológie je nositeľom a garantom postupov pri odbere krvi, výroby, skladovania, vydávania a transportu krvných prípravkov, ako aj ich správneho a racionálneho využitia.

V oblasti laboratórnej diagnostiky je nositeľom a garantom vyšetrovacích metód zameraných na poruchy a ochorenia krvi a krvotvorných orgánov, ako aj vykonávania laboratórnych vyšetrení súvisiacich s bezpečnos?ou darcu krvi a príjemcu krvných prípravkov v rámci transfuziológie.1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia


1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti:

A. Hematológia:
 • zabezpečuje a navrhuje diagnostiku, liečbu, depistáž a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Túto činnos? zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej starostlivosti.
 • vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, vykonáva chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek a komplexnú podpornú liečbu,
 • vypracováva a stanovuje kritériá pre štandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov,
 • vykonáva laboratórne vyšetrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vyšetrenia krviniek, vyšetrenie imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vyšetrenia hemostazeologické, špeciálne biochemické vyšetrenia, a iné vyšetrenia, (napríklad postupy aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie),
 • zabezpečuje plnenie štandardov a štandardných postupov,
 • zabezpečuje výkon a hodnotenie systémov kvality a správnej laboratórnej práce na všetkých druhoch pracovísk vykonávajúcich hematologické vyšetrenia ,
 • vypracováva a zabezpečuje systém jednotnej a komplexnej dokumentácie v odbore hematológia a transfuziológia,
 • priebežne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.

B. Tranfuziológia:
 • zabezpečuje spoluúčas? pri výchove a nábore darcov krvi,
 • zabezpečuje starostlivos? o darcov krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva klinické vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie,
 • vykonáva produktívne cytaferézy a plazmaferézy,
 • vykonáva odbery krvi a jej zložiek pre autológne transfúzie,
 • zabezpečuje spracovanie krvi a krvné prípravky,
 • zabezpečuje laboratórne vyšetrovanie krvi zamerané na prevenciu prenosu infekcií,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia krvi a krvných zložiek,
 • vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek,
 • vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie,
 • vykonáva laboratórne vyšetrenia v rámci kontroly kvality krvných prípravkov,
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie registrov
  • darcov krvi a zložiek krvi
  • darcov s vyšetreným fenotypom erytrocytov
  • darcov s vyšetreným HLA fenotypom
  • darcov kostnej drene a krvotvorných buniek
 • zabezpečuje prípravu a skladovanie štepov krvotvorných buniek,
 • vykonáva manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek,
 • vykonáva liečebné hemaferézy,
 • vykonáva znaleckú činnos?,
 • vykonáva konziliárnu činnos? – presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčas? pri kontrole ich dodržiavania,
 • vykonáva ambulantnú transfuziologickú starostlivos? vrátanie podávania hemoterapie.
Náplň transfuziológie realizujú pracoviská Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (NTS SR) a to spracovateľské centrá, spolupracujúce (odberové) pracoviská a iné certifikované tranfuziologické pracoviská.


1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti

Definícia odboru:
Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor, pozostávajúci z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich, súvisiacich zložiek. Obe zložky sa vzájomne dopĺňajú a na seba nadväzujú.

Základné činnosti:
Detekcia, diagnostika a terapia primárnych a sekundárnych porúch krvotvorby, hemostázy a trombózy, iných asociovaných porúch, zabezpečenie hemoterapie.

Základné formy činnosti:
 • laboratórna a inštrumentálna diagnostika
 • klinické vyšetrenia, ambulantná starostlivos?, hospitalizácia, dispenzarizácia, konziliárne vyšetrenia a konzultácie
 • vyšetrovanie darcov krvi, vykonávanie odberov krvi a jej zložiek, laboratórne vyšetrenie krvi, jej spracovanie na krvné prípravky, ich skladovanie a distribúcia
Prostriedky:

A. Pracoviská odboru: zabezpečujú dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivos? v odbore hematológia a transfuziológia.

a) Hematologická ambulancia zabezpečuje špecializovanú a komplexnú starostlivos? o chorých s chorobami krvi a krvotvorných orgánov, ako
 • konziliárnu starostlivos? pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov,
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti – porúch metabolizmu železa, vitamínu B 12, folátov,
 • diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek,
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému,
 • diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u pacientov s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami,
 • diagnostiku a liečbu onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo- a lymfoproliferatívnych ochorení,
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilických stavov,
 • hemoterapiu a chemoterapiu ambulantne,
 • dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení,
 • doliečovanie a kontrolu chorých preložených zo špecializovaného pracoviska,
 • konzultácie a zabezpečenie liečby pacientov na vyššie špecializovaných pracoviskách,
 • vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu.
Hematologicko-transfuziologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivos? samostatne alebo je súčas?ou hematologicko-transfuziologického oddelenia , vysoko špecializovaného pracoviska, alebo centra.

b) Hematologické laboratórium vykonáva pre potreby vlastného odboru, aj pre ostatné odbory, rutinné aj špeciálne hematologické a transfuziologické laboratórne vyšetrenia:
 • hematologické,
 • hemostazeologické,
 • imunohematologické,
 • špeciálne biochemické,
 • iné vyšetrenia podľa aktuálnej potreby,
 • pred a potransfúzne vyšetrenia, ak je k pracovisku pričlenená krvná banka.
Hematologické laboratórium zvyčajne tvorí súčas? hematologicko-transfuziologického oddelenia, špecializovaných alebo vysoko špecializovaných pracovísk a centier. Laboratórium môže pracova? aj samostatne, alebo môže by? združené s inými pracoviskami laboratórnej medicíny.

c) Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom zabezpečuje:
 • dostupnos? a skladovanie krvných prípravkov,
 • vykonáva základné imunohematologické laboratórne vyšetrenia a činnosti pre potreby vlastného odboru,
 • komplexnú dokumentáciu,
 • aplikáciu systémov kvality.
Zriaďuje sa v zdravotníckych zariadeniach, ktoré podávajú hemoterapiu ako súčas? Hematologicko - transfuziologického oddelenia alebo špecializovaného pracoviska, alebo ako samostatný úsek. Môže by? združená s iným pracoviskom laboratórnej medicíny.

d) Odberové pracovisko je súčas?ou hematologicko transfuziologického oddelenia, alebo samostatným pracoviskom Národnej transfúznej služby SR. Náplňou činnosti je:
 • nábor darcov krvi aj v spolupráci so Slovenským červeným krížom,
 • vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek (ďalej len „darcov“),
 • starostlivos? o darcov,
 • vytvorenie a vedenie registra darcov,
 • vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom spracovateľského centra, prípadne produktívnych a liečebných hemaferéz,
 • vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie.

e) Spracovateľské centrum komplexne zabezpečuje dostupnos? hemoterapie v poža-dovanom množstve, kvalite a bezpečnosti pri spracovaní. Náplňou činnosti centra je:
 • nábor darcov aj v spolupráci so Slovenským červeným krížom,
 • vyšetrovanie a starostlivos? o darcov,
 • budovanie a spravovanie registra darcov a registra osôb vyradených z možnosti darova? krv,
 • využívanie jednotného informačného systému,
 • vykonávanie odberov krvi pre alogénne transfúzie,
 • vykonávanie produktívnych hemaferéz,
 • spracovanie krvi odobratej v centre,
 • spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových pracoviskách,
 • spracovanie krvi odobratej výjazdovou odberovou skupinou centra,
 • príprava transfúznych liekov,
 • vykonávanie predpísaných imunohematologických vyšetrení krvi súvisiacich s produkciou krvných prípravkov,
 • vykonávanie predpísaných laboratórnych vyšetrení v rámci prevencie prenosu infekcií krvnými prípravkami,
 • skladovanie krvných prípravkov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície krvných prípravkov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie,
 • kryokonzervácia a skladovanie štepov krvotvorných buniek pre transplantácie,
 • vykonávanie základných a špeciálnych imunohematologických vyšetrení, potrebných pre zabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení a iných zmluvných zdravotníckych zariadeniach,
 • vykonávanie ambulantnej transfuziologickej starostlivosti – odberov na autológne transfúzie, vykonávanie liečebných hemaferéz a podávanie hemoterapie,
 • konziliárne služby v transfúznom lekárstve a spolupráca s klinickými odbormi pri zabezpečení účelnej hemoterapie, vrátane sledovania nežiaducich účinkov transfúzie a riešenia transfúznych reakcií a nezhôd,
 • aplikácia systémov kvality, ktoré sú integrálnou čas?ou a podmienkou činnosti v súlade so systémami správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej praxe,
 • vedenie dokumentácie v súlade so správnou klinickou, laboratórnou a výrobnou praxou a systémami kvality,
 • spolupráca so zmluvnými odberovými pracoviskami v zmysle regulácie počtu odberov,
 • koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a krvných prípravkov,
 • vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských pracoviskách,
 • osvetová činnos? v rámci spádovej oblasti,
 • referenčná a znalecká činnos?
f) Hematologicko-transfuziologické oddelenie je zariadenie hematologickej a transfuziologickej ústavnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov.

Súčas?ou hematologicko – transfuziologického oddelenia sú :
 • Čas? hematologická
 • hematologická ambulancia,
 • laboratóriá: hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, na diagnostiku transfúziou prenosných ochorení, biochemické, kontroly kvality
 • Čas? transfuziologická
 • krvná banka
 • odberové pracovisko
 • úsek komponentového spracovania krvi
 • úsek kontroly kvality
 • úsek administratívy a informatiky
g) Špecializované pracovisko hematologické a transfuziologické poskytuje vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivos? vrátane vyšších stupňov diagnostiky a liečby, vysoko dávkovanej chemoterapie, transplantácie krvotvorných buniek. Pozostáva z nasledujúcich úsekov:

Oddelenie klinickej hematológie
 • Ústavná čas?
  • lôžkové oddelenie,
  • jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti,
  • transplantačné centrum krvotvorných buniek.
 • Ambulantná čas?
  • ambulancie pre komplexnú hematologickú starostlivos?,
  • onkohematologická ambulancia,
  • regionálne centrum pre poruchy hemostázy.
 • Oddelenie laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky
  • úsek rutinnej a špeciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému a sleziny,
  • úsek rutinnej a špeciálnej hemostazeológie,
  • úsek špeciálnej biochémie, imunológie a virológie,
  • úsek imunológie leukocytov a trombocytov,
  • úsek molekulových vyšetrovacích metód,
  • úsek kontroly kvality,
  • úsek mikrobiologickej kontroly,
  • iné úseky (úsek tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo inštrumentálnych metód).
Oddelenie klinickej transfuziológie
  • úsek darcov krvi a krvotvorných buniek,
  • úsek odberov krvi a krvotvorných buniek,
  • úsek produkcie krvných prípravkov,
  • úsek liečebnej hemaferézy,
  • úsek spracovania, kryokonzervácie a skladovania krvotvor-ných buniek,
  • krvná banka,
  • úsek kontroly kvality,
  • úsek administratívy: pracoviská dokumentácie, štatistiky, ekonomiky a technického zabezpečenia,
  • úsek informatiky, logistiky a riadenia činnosti
h) centrá a inštitúcie zabezpečujúce špecializovanú starostlivos?
 1. Národná transfúzna služba SR je inštitúcia, ktorej úlohou je zabezpečenie všeobecnej dostupnosti krvných prípravkov.
 2. Národné centrum pre hemofíliu a iné krvácavé choroby je centrom starostlivosti o chorých s vrodenými a získanými krvácavými chorobami s celoslovenskou pôsobnos?ou a spravuje Národný register vrodených krvácavých ochorení.
 3. Národné centrum pre hemostázu a trombózu zabezpečuje zdravotnú starostlivos? chorých s vrodenými a získanými trombofilickými stavmi s celoslovenskou pôsobnos?ou, spravuje Národný register trombofilických stavov.
 4. Národný register darcov kostnej drene SR zabezpečuje typizáciu a registráciu dobrovoľných potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci SR a spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzných darcov krvotvorných buniek.
 5. Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín je špecializovaným pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov s celoslovenskou pôsobnos?ou. Zaoberá sa vyšetreniami a registráciou darcov krvi a pacientov a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov.

B. Pracovníci
 • lekári,
 • iní zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním,
 • zdravotnícki laboranti,
 • sestry,
 • administratívni pracovníci,
 • pracovníci pre informatiku, logistiku a riadenie,
 • iní pracovníci.


C. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ustanoví Ministerstvo zdravotníctva SR v súlade s § 8 ods. 2 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecne záväzným právnym predpisom.


1.3. Vz?ah k iným odborom, spolupráca

Spolupracuje s takmer všetkými medicínskymi odbormi, prevažne s odbormi vnútorné lekárstvo, pediatria, onkológia, kardiológia, imunológia a odbormi laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky.
Formy spolupráce s inými medicínskymi odbormi:
 • základná, komplexná a špecializovaná laboratórna diagnostika
 • klinická diagnostika a liečba formou konziliárnych a konzultačných činností
 • zabezpečenie dostupnej, bezpečnej, kvalitnej, účelnej a adekvátnej hemoterapie, sledovanie jej efektu pre všetky medicínske odbory
 • účas? na pre a postgraduálnej výučbe
 • spolupráca pri klinických štúdiách
 • spolupráca pri riešení vedecko - výskumných úloh


1.4. Odborno – metodické vedenie starostlivosti v odbore

Činnos? odboru koordinuje a kontroluje Ministerstvo zdravotníctva SR, aj prostredníctvom hlavných odborníkov a ich poradných zborov, výboru Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti.
Výbor Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti je garantom odbornej a organizačnej úrovne odboru.
Hlavní odborníci spolupracujú s Ministerstvom zdravotníctva SR.
Národná transfúzna komisia je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR.


1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov.

Jednotlivé pracoviská odboru sú povinné zaznamenáva?, uchováva?, spracováva? a hodnoti? nasledujúce údaje:
 • údaje o činnosti pracovísk pre NCZI a Ministerstvo zdravotníctva SR – spracovanie klinických, diagnostických, výrobných, organizačných a iných údajov,
 • údaje pre vykazovanie liečebno-preventívnej činnosti,
 • údaje o personálnych, priestorových, prístrojových, materiálových, ekonomických ukazovateľoch,
 • povinné onkologické/onko-hematologické hlásenia,
 • dotazník RE – Questionnaire on the collection, testing and use of blood and blood components in Europe – the year survey RE,
 • mesačné hlásenie počtov vyšetrení anti HIV pre Národné referenčné centrum,
 • povinné hlásenie anti HIV, anti HCV a HBsAg pozitívnych osôb pre ÚVZ,
 • povinné hlásenie transfúznych reakcií na regionálnej a národnej úrovni,
 • hlásenie o komplikáciách súvisiacich s podaním hemoterapie pre ŠÚKL,
 • údaje o dispenzarizácii osôb pre zdravotné pois?ovne,
 • údaje predpísané pre národné registre,
 • údaje o klinických a iných štúdiách a vedecko-výskumných projektoch,
 • údaje o výučbovej a publikačnej činnosti,
 • na požiadanie nadriadených orgánov poskytujú údaje, pripravujú ich hodnotenia a analýzy.

1.6. Dispenzarizácia

 • Anémie a útlmové stavy -
  • závažné anémie, iné cytopénie a útlmové syndrómy
 • Poruchy hemostázy -
  • vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie
  • hemofílie a ostatné vrodené a získané koagulopatie
  • vrodené a získané trombofilné stavy
 • Malígne ochorenia krvotvorby -
  • myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne syndrómy
  • myelodysplastický syndróm
  • uzlinový syndróm
 • Iné závažné hematologické ochorenia -
  • stavy po transplantácii kostnej drene
  • monoklonová gamapatia nejasného pôvodu (MGUS)
  • niektoré thesaurismózy a metabolické poruchy (IHCH)


2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

A. Klinická hematológia
 • využívanie metód cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení,
 • kontinuálne zlepšovanie základnej a špecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby hematologických ochorení,
 • zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie a rozširovanie transplantačnej liečby pri ďalších nádorových ochoreniach a pri liečbe autoimunitných a metabolických chorôb,
 • zavedenie nových terapeutických postupov ako sú bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlepšenie podpornej liečby,
 • zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy a optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy,
 • rozširovanie ambulantného typu liečby,
 • vytvorenie systému zabezpečenia kvality liečebno - preventívnej starostlivosti a indikátorov kvality,
 • spolupráca pri tvorbe katalógov a kategorizácie výkonov.
B. Klinická transfuziológia
 • centralizovanie kľúčových činností v transfúznej službe na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, unifikácia a prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR,
 • zavedenie nových výrobných a diagnostických technológií,
 • kontinuálne zvyšovanie kvality a bezpečnosti krvných prípravkov v zmysle zvyšovania podielu deleukotizovaných krvných prípravkov a využívania produktívnych hemaferéz,
 • zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých ochorení,
 • kontinuálne a komplexné zlepšovanie a rozširovanie systémov kvality s priamou nadväznos?ou na certifikáciu a akreditáciu,
 • kontinuálna realizácia zásad správnej výrobnej a správnej laboratórnej práce vo všetkých oblastiach činnosti,
 • využívanie progresívnych techník na detekciu transfúziou prenosných infekcií,
 • spolupráca pri tvorbe katalógov a kategorizácie výkonov.
C. Laboratórna a inštrumentálna diagnostika:
 • vypracovanie skríningových, základných a špecializovaných diagnostických algoritmov,
 • rozširovanie vykonávania základných a skríningových vyšetrení na mieste ošetrenia POCT ako aj monitorovanie niektorých parametrov osobami samovyšetrením,
 • realizácia progresívnych vyšetrovacích postupov a ich adekvátna dostupnos? (metódy molekulovej biológie a genetiky, tkanivové kultúry a pod.) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej a genetickej diagnostike,
 • kontinuálny a komplexný rozvoj kvality vrátane laboratórnych, integrovaných ústavných a vyšších informačných systémov
 • kontinuálne zlepšovanie systémov záznamu, uchovania, spracovania a hodnotenia údajov,
 • rozširovanie, štandardizácia a unifikácia systémov informatiky,
 • spolupráca pri tvorbe katalógov a kategorizácie výkonov

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • systém správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej práce (praxe),
 • systém vnútornej kontroly kvality,
 • systém externého hodnotenia kvality,
 • systém kvality riadenia,
 • certifikácia pracovníkov, činností a pracovísk,
 • akreditácia činností a pracovísk


2.3. Hlavné problémy zdravotnej starostlivosti v odbore, riešenie problémov
 • určenie adekvátnej siete,
 • stanovenie adekvátnej úhrady výkonov,
 • rozširovanie systémov certifikácie a akreditácie,
 • unifikácia informatiky, záznamov, spracovania a hodnotenia údajov vo všetkých oblastiach činnosti.

2.4. Medzinárodná spolupráca
 • pre a postgraduálna výučba,
 • spoločné podujatia ako konferencie, semináre, work-shopy,
 • študijné pobyty,
 • multilaterálne eventuálne bilaterálne projekty a štúdie (klinické a iné),
 • účas? v medzinárodných registroch,
 • certifikácia a akreditácia,
 • účas? na medzinárodných grantoch,
 • účas? v medzinárodných systémoch externého hodnotenia kvality,
 • spolupráca s frakcionačnými centrami pri spracovaní plazmy na krvné deriváty,
 • členstvo v medzinárodných odborných organizáciách.


3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

Všetci zdravotnícki pracovníci sa kontinuálne vzdelávajú počas celej profesionálnej činnosti.
Odborné vzdelávanie:
 • Špecializačné a certifikačné štúdium v odbore sa vykonáva prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a vzdelávacích ustanovizní, ktorým bola udelená akreditácia:
  • lekári s minimálnou dĺžkou trvania 3 roky v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia uvedenom v Prílohe č. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním s minimálnou dĺžkou trvania 2 roky v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii uvedenom v Prílohe č. 4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • zdravotníckych pracovníkov v kategórii laborant s minimálnou dĺžkou trvania 1 rok v špecializačných odboroch uvedených v Prílohe č. 3 písmeno C, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  • zdravotníckych pracovníkov v kategórii sestra s minimálnou dĺžkou trvania 1 rok v špecializačných odboroch uvedených v Prílohe č. 3 písmeno A, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
 • Sústavné vzdelávanie – formy
 • nemerateľná zložka:
  • samostatné štúdium v príslušnom odbore,
  • výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore,
 • merateľná zložka:
  • odborné semináre
  • účas? na školiacich akciách a odborných podujatiach organizovaných výborom Slovenskej hematologickej a tranfuziologickej spoločnosti SLS, inými odbornými spoločnos?ami a inštitúciami v SR ale aj v zahraničí, ktoré sú akreditované SACCME s predpokladaným získaním kreditov,
  • ako aj činnosti uvedené v Prílohe č. 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

4. Záverečné ustanovenie

Týmto sa ruší doteraz platná koncepcia odboru hematológia a transfuziológia. Táto koncepcia nadobúda účinnos? dňom zverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


Rudolf Zajac
ministerTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=15