Edukačný proces u pacienta s hemofíliou

Dátum: 06.06.2007 20:43
Vec: Pacienti - krvácavé stavy


Edukačný proces u pacienta s hemofíliou


Bc. Dorota Mond Lahhamová, Bc. Ľubomíra Babinská


JLF UK a KHaT MFN Martin


Hemofília je ochorenie, s ktorým sa človek narodí, musí sa ho naučiť akceptovať ako neoddeliteľnú súčasť svojho života, osvojiť si určité zásady životného štýlu. Nielen pokroky v liečbe , ale aj kontinuálna spolupráca s ošetrovateľským tímom predstavuje možnosť pre každého jedinca s týmto ochorením získať množstvo nových vedomostí a zručností a tým neustále zvyšovať kvalitu života.Rola sestry edukátorky

Interaktívny vzťah s pacientom a rodinou závisí od :

· asertivity - prejav, ktorý nie je pasívny, ani agresívny

· empatie - schopnosť stotožniť sa a spolucítiť s iným

· persuázie - presvedčovanie

· kongruencie - zhoda, súhlasnosť

· osobnostných , pracovných a temperamentných vlastností edukátora

Cieľom edukačného procesu je:

1. Informovať a upevňovať vedomosti u pacienta/ rodinného príslušníka o :

· charakteristike ochorenia

· etiopatogenéze

· klinických prejavoch

· rizikových faktoroch

· prevencii

2. Edukovať pacienta/ rodinných príslušníkov s cieľom:

· Dosiahnutia adekvátnej úrovne vedomostí

· Získania praktických zručností

3. Podporovať u pacienta/ rodinných príslušníkov:

· Kladný prístup k zmenám životného štýlu

· Pocit zodpovednosti za kvalitu života

I. Edukačné stretnutie

· zber údajov

· poskytnutie nových informácii

· upevnenie už získaných vedomostí

Cieľová skupina:

· pacient a rodinní príslušníci

Edukačná diagnóza:

Nedostatok vedomostí v súvislosti so základným ochorením.

Cieľ:

Pacient/ rodinní príslušníci budú verbalizovať základné vedomosti :

· príznakoch ochorenia

· rizikových faktoroch

· liečebných postupoch

· prevencii komplikácii

Výsledné kritéria:

V afektívnej oblasti:

Pacient / rodinní príslušníci akceptujú zmeny životného štýlu.

V psychomotorickej oblasti:

Pacient/ rodinní príslušníci demonštrujú techniku poskytnutia prvej pomoci pri komplikáciach

V kognitívnej oblasti:

Pacient/ rodinní príslušníci:

opisujú metódy zvládania samoopatrovateľských aktivít

dodržiavajú terapeutické postupy

venujú zvýšenú pozornosť zásadám prevencie

Metódy edukačného procesu:

· motivačný rozhovor

· interaktívna prednáška

Didaktické pomôcky:

· technické – videoprojektor

· materiálne – propagačný materiál

Realizácia edukačného procesu:

Motivačná fáza

  • Analýza problémovej oblasti potreby prehĺbenia vedomostí formou motivačného rozhovoru

Expozičná fáza

Formou interaktívnej prednášky oboznámiť pacienta/ rodinných príslušníkov o :

  • charakteristike ochorenia
  • etiopatogenéze
  • klinických prejavoch ochorenia
  • liečbe
  • komplikáciach ochorenia (zakrvácanie do kĺbu, bolesť, špecifický syndróm „ aury“, úrazy, )

Fixačná fáza

Formou motivačného rozhovoru ( kladenie otázok ) overenie vedomostí u pacienta/ rodinných príslušníkov, porozumeniu vedomostiam a ich použitie v praxi.

Diagnostická fáza

Vyhodnocujeme splnenie stanoveného cieľa pomocou metódy bleskovej diagnostiky vzhľadom na výsledné kritéria, úroveň získaných vedomostí a spätnú väzbu.

II. Edukačné stretnutie

· posúdenie schopností a možností u pacienta/ rodinných príslušníkov pri aplikácii koncentrátu FVIII

· realizácia nácviku aplikácie FVIII

Cieľová skupina:

Pacient, rodinní príslušníci

Edukačná diagnóza:
Nedostatok zručností v súvislosti s aplikáciou FVIII.

Cieľ:

Pacient/ rodinní príslušníci budú schopní samostatnej aplikácie FVIII.

Výsledné kritéria:

V afektívnej oblasti:

Pacient/rodinní príslušníci spolupracujú s ošetrovateľským tímom utvárajú a podporujú pocit zodpovednosti v súvislosti s požiadavkami na liečbu

V kognitívnej oblasti

Pacient/ rodinní príslušníci verbalizujú metódu aplikácie FVIII

dodržiavajú zásady pri aplikácii FVIII

V psychomotorickej oblasti

Pacient/rodinní príslušníci demonštrujú aplikáciu FVIII

Metódy:

· názorná demonštrácia prípravy a aplikácie liečiva

Didaktické pomôcky:

· technické – videozáznam, obrazový materiál materiálne - informačné letáky, liečivo,

pomôcky na intravenóznu aplikáciu

Realizácia edukačného procesu

Motivačná fáza

· Analýza problémovej oblasti potreby prehĺbenia zručností formou motivačného

rozhovoru

Expozičná fáza

· Formou prednášky a názornej demonštrácie oboznámiť a demoštrovať pacienta/ rodinných

príslušníkov s zásadami aplikácie a priamym výkonom spojeným s praktickou aplikáciou

FVIII.

Fixačná fáza

· Formou názornej ukážky overenie zručností u pacienta/ rodinných príslušníkov, porozumenie

postupu pri aplikácii FVIII a ich použitie v praxi.

Diagnostická fáza

· Vyhodnocujeme splnenie stanoveného cieľa vzhľadom na výsledné kritéria, úroveň získaných

zručností a ich ďalšie využitie v praxi.

Záverečné odporúčania

· dodržiavate ordinácie lekára

· neužívate žiadne iné lieky bez konzultácie s lekárom

· neprerušujte liečbu svojvoľne

· neplánujte dlhšie cesty skôr než sa o tom neporadíte s lekárom

· vždy a všade noste so sebou preukaz hemofilika

· chráňte seba a deti pred úrazom

· nepodceňujte riziká

· akceptujte vlastné schopnosti a možnosti v súvislosti so životným štýlomTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=138