Koncepcia odboru

Dátum: 25.03.2007 19:15
Vec: SHaTS


Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia


Číslo: 13100/2006-OZS
Dňa: 26.júna 2006


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa §45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č.350/2005Z.z. vydáva túto koncepciu.Základné pojmy
Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý pozostáva z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich a súvisiacich zložiek: hematológie a transfuziológie.
Hematológia je klinicko-laboratórny odbor, ktorý sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov
Transfuziológia je výrobný, laboratórny a klinický odbor, ktorý sa komplexne zaoberá prípravou, indikáciou a použitím transfúznych liekov.
Odbor hematológia a transfuziológia úzko spolupracuje s inými klinickými a diagnostickými medicínskymi odbormi v oblasti
a) klinickej predovšetkým s odbormi vnútorného lekárstva, pediatrie, imunológie, genetiky a inými,
b) diagnostickej predovšetkým s odbormi klinickej biochémie, genetiky, imunológie, molekulovej biológie a inými
V oblasti klinickej hematológie je nositeľom a garantom klinických postupov zameraných na diagnostiku a terapiu porúch a ochorení krvi a krvotvorných orgánov.
V oblasti transfuziológie je nositeľom a garantom postupov pri odbere krvi, správnej praxe pri príprave, skladovaní, vydávaní a transporte transfúznych liekov, ako aj ich správneho a racionálneho využitia.8)
V oblasti laboratórnej diagnostiky je nositeľom a garantom vyšetrovacích metód zameraných na poruchy a ochorenia krvi a krvotvorných orgánov, ako aj vykonávania laboratórnych vyšetrení súvisiacich s bezpečnosťou darcu krvi a príjemcu transfúznych liekov v rámci transfuziológie.
1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
1.1. Náplň a hlavné úlohy zdravotnej starostlivosti v odbore, vymedzenie činností:
A. Hematológia:
- navrhuje a zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistáž, a dispenzarizáciu osôb, ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť (ďalej len osoba) s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému; túto činnosť zabezpečuje vo forme ambulantnej, konziliárnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti,
- vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, vykonáva chemoterapiu onkohematologických ochorení, imunosupresívnu a imunomodulačnú liečbu, transplantáciu krvotvorných buniek9) a komplexnú podpornú liečbu,
- vypracováva a stanovuje kritéria pre štandardizáciu laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov,
- vykonáva laboratórne vyšetrenia: numericko-cytologické, morfologické, cytochemické, imunofenotypizačné, funkčné a enzymologické vyšetrenia krviniek, vyšetrenie imunológie erytrocytov, leukocytov a trombocytov, vyšetrenia hemostazeologické, špeciálne biochemické vyšetrenia a iné vyšetrenia (postupy aplikovanej nukleárnej medicíny, imunogenetiky a molekulovej biológie)
- zabezpečuje plnenie štandardov a štandardných postupov
- zabezpečuje výkon a hodnotenie systémov kvality a správnej laboratórnej praxe na všetkých druhoch pracovísk vykonávajúcich hematologické vyšetrenia,
- vypracováva a zabezpečuje systém jednotnej a komplexnej dokumentácie v odbore hematológia a transfuziológia
- priebežne aplikuje adekvátne systémy informatiky, riadenia a logistiky.
B. Transfuziológia: - zabezpečuje spoluúčasť pri nábore, výchove darcov krvi a zložiek krvi,
- zabezpečuje starostlivosť o darcov krvi a krvných zložiek,
- vykonáva klinické vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek,
- vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie,
- vykonáva produktívne cytaferézy a plazmaferézy,
- vykonáva odbery krvi a jej zložiek pre autológne transfúzie,
- zabezpečuje spracovanie krvi a správnu prax prípravy transfúznych liekov,
- zabezpečuje laboratórne vyšetrovanie krvi zamerané na prevenciu prenosu infekcií,
- vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia krvi a krvných zložiek,
- vykonáva laboratórne predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia,
- vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s transplantáciou krvotvorných buniek,
- vykonáva laboratórne imunohematologické vyšetrenia súvisiace s hematologickou diagnostikou a prevenciou aloimunizácie,
- vykonáva laboratórne vyšetrenia v rámci kontroly kvality transfúznych liekov,
- zabezpečuje tvorbu a spravovanie registrov – darcov krvi a zložiek krvi, darcov s vyšetreným fenotypom erytrocytov, darcov s vyšetreným HLA fenotypom, darcov kostnej drene a krvotvorných buniek,
- zabezpečuje prípravu a skladovanie štepov krvotvorných buniek,
- vykonáva manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek,
- vykonáva liečebné hemaferézy,
- vykonáva znaleckú činnosť,
- vykonáva konziliárnu činnosť- presadzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčasť pri kontrole ich dodržiavania,
- vykonáva ambulantnú transfuziologickú starostlivosť, vrátane podávania hemoterapie
Náplň transfuziológie realizujú pracoviská Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (NTS SR), a to spracovateľské centrá, spolupracujúce (odberové) pracoviská a iné certifikované transfuziologické pracoviská.
1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti
Základné činnosti:
a) detekcia, diagnostika a terapia primárnych a sekundárnych porúch krvotvorby,
b) porúch hemostázy a trombózy,
c) iných asociovaných porúch a
d) zabezpečenie hemoterapie.
Základné formy činnosti:
a) laboratórna a inštrumentálna diagnostika,
b) klinické vyšetrenia, ambulantná zdravotná starostlivosť, ústavná zdravotná starostlivosť, dispenzarizácia, konziliárne vyšetrenia a konzultácie,
c) vyšetrovanie darcov krvi, vykonávanie odberov krvi a jej zložiek, laboratórne vyšetrenie krvi, jej spracovanie na transfúzne lieky, ich skladovanie a distribúcia
A. Pracoviská odboru zabezpečujú dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore hematológia a transfuziológia.10) Pre zabezpečenie kontinuálneho odborného riadenia pracovísk odboru hematológie a transfuziológie je potrebné, aby riadiaci pracovník bol lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia.
a) Hematologická ambulancia zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť o osoby s chorobami krvi a krvotvorných orgánov
- konziliárnu starostlivosť pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov,
- diagnostiku a liečbu málokrvnosti – porúch metabolizmu železa, vitamínu B12, folátov,
- diagnostiku a liečbu ochorení bielych krviniek,
- diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému,
- diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u pacientov s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami
- diagnostiku a liečbu onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení,
- diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov,
- hemoterapiu a chemoterapiu ambulantnou formou,
- dispenzarizáciu vybraných skupín hematologických ochorení,
- doliečovanie a kontrolu chorých preložených zo špecializovaného pracoviska,
- konzultácie a zabezpečenie liečby pacientov na vyššie špecializovaných pracoviskách,
- vykonanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru a odbery iného biologického materiálu.
Hematologicko-transfuziologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť samostatne alebo je súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenia, vysoko špecializovaného pracoviska alebo centra.
b) Hematologické laboratórium vykonáva pre potreby vlastného odboru aj pre ostatné odbory, základné aj špeciálne hematologické a transfuziologické laboratórne vyšetrenia. Špeciálne vyšetrenia sú
- hematologické,
- hemostazeologické,
- imunohematologické,
- špeciálne biochemické
- iné vyšetrenia podľa aktuálnej potreby
- predtransfúzne a potransfúzne vyšetrenia, ak je k pracovisku pričlenená krvná banka.
Hematologické laboratórium zvyčajne tvorí súčasť hematologicko-transfuziologického oddelenia, špecializovaných alebo vysoko špecializovaných pracovísk a centier. Laboratórium môže pracovať aj samostatne, alebo môže byť združené s inými pracoviskami laboratórnej medicíny.
c) Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom zabezpečuje
- dostupnosť a skladovanie transfúznych liekov,
- vykonáva základné imunohematologické laboratórne vyšetrenia a činnosti pre potreby zdravotnej starostlivosti v hematológii.
Zriaďuje sa v zdravotníckych zariadeniach, ktoré podávajú hemoterapiu ako súčasť hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo špecializovaného pracoviska, alebo ako samostatný úsek. Môže byť združená s iným pracoviskom laboratórnej medicíny.
d) Odberové pracovisko je súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenia alebo samostatným pracoviskom Národnej transfúznej služby SR. Náplňou činnosti je
- nábor darcov krvi aj v spolupráci so Slovenským červeným krížom,
- vyšetrovanie darcov krvi a krvných zložiek (ďalej len „darcov“),
- starostlivosť o darcov,
- vytvorenie a vedenie registra darcov,
- vykonávanie odberov krvi v spolupráci s tímom spracovateľského centra, prípadne vykonávanie produktívnych a liečebných hemaferéz,
- vykonávanie odberov krvi pre autológne transfúzie.
e) Spracovateľské centrum komplexne zabezpečuje dostupnosť hemoterapie v požadovanom množstve, kvalite a bezpečnosti pri spracovaní za splnenia podmienok správnej praxe prípravy transfúznych liekov1). Náplňou činnosti spracovateľského centra je
- nábor darcov krvi aj v spolupráci so Slovenským červeným krížom,
- vyšetrovanie a starostlivosť o darcov,
- budovanie a spravovanie registra darcov a registra osôb, ktoré boli pozbavené prijateľnosti darovať krv alebo zložku krvi,
- využívanie jednotného informačného systému,
- vykonávanie odberov krvi pre alogénne transfúzie,
- vykonávanie produktívnych hemaferéz,
- spracovanie krvi odobratej v centre,
- spracovanie krvi odobratej v zmluvných odberových pracoviskách,
- spracovanie krvi odobratej výjazdovou odberovou skupinou centra,
- príprava transfúznych liekov,
- vykonávanie predpísaných imunohematologických vyšetrení krvi súvisiacich s produkciou transfúznych liekov,
- vykonávanie predpísaných laboratórnych vyšetrení v rámci prevencie prenosu infekcií transfúznymi liekmi,
- skladovanie transfúznych liekov, dokumentácia a regulácia príjmu a expedície transfúznych liekov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a účelnej hemoterapie,
- kryokonzervácia a skladovanie štepov krvotvorných buniek pre transplantácie,
- vykonávanie základných a špeciálnych imunohematologických vyšetrení potrebných pre zabezpečenie hemoterapie vo svojom zdravotníckom zariadení, aj pre iné zdravotnícke zariadenia,
- vykonávanie ambulantnej zdravotníckej starostlivosti- odberov na autológne transfúzie, vykonávanie liečebných hemaferéz a podávanie hemoterapie,
- konziliárne služby v transfuziológii a spolupráca s klinickými odbormi pri zabezpečení účelnej hemoterapie vrátane sledovania nežiadúcich účinkov transfúzie a riešenia transfúznych reakcií a nezhôd,
- aplikácia systémov kvality, ktoré sú integrálnou časťou a podmienkou činnosti v súlade so systémami správnej klinickej, laboratórnej a výrobnej praxe,
- vedenie dokumentácie v súlade so správnou klinickou, laboratórnou a výrobnou praxou a systémami kvality,
- spolupráca so zmluvnými odberovými pracoviskami v zmysle regulácie počtu odberov,
- koordinovanie a spolupráca s organizáciou zabezpečujúcou prevoz odobratej krvi a transfúznych liekov,
- vykonávanie pravidelných auditov v zmluvných odberateľských pracoviskách,
- osvetová činnosť v rámci spádovej oblasti
- referenčná a znalecká činnosť.
f) Hematologicko-transfuziologické oddelenie je zariadenie hematologickej a transfuziologickej ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb krvi a krvotvorných orgánov. Súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenia sú
Časť hematologická
- hematologická ambulancia,
- laboratóriá: hematologické, hemostazeologické, imunohematologické, na diagnostiku transfúziou prenesených ochorení, laboratórnej medicíny, kontroly kvality.
Časť transfuziologická
- krvná banka,
- odberové pracovisko,
- úsek komponentového spracovania krvi,
- úsek kontroly kvality,
- úsek administratívy a informatiky.
g) Špecializované pracovisko hematologické a transfuziologické poskytuje vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť vrátane vyšších stupňov diagnostiky a liečby, vysoko dávkovanej chemoterapie, transplantácie krvotvorných buniek. Pozostáva z nasledujúcich úsekov:
Oddelenie klinickej hematológie
Ústavné
- lôžkové oddelenie,
- jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti,
- transplantačné centrum krvotvorných buniek,2)
Ambulantné - ambulancia pre komplexnú hematologickú starostlivosť,
- onkohematologická ambulancia,
- regionálne centrum pre poruchy hemostázy,
Oddelenie laboratórnej a inštrumentálnej diagnostiky
- úsek rutinnej a špeciálnej cytológie, morfológie a cytochémie krviniek a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému a sleziny,
- úsek rutinnej a špeciálnej hemostazeológie,
- úsek špeciálnej biochémie, imunológie a virológie,
- úsek imunológie leukocytov a trombocytov,
- úsek molekulových vyšetrovacích metód,
- úsek kontroly kvality,
- úsek mikrobiologickej kontroly,
- iné úseky (úsek tkanivových kultúr, nukleárnej medicíny, in vivo inštrumentálnych metód).
Oddelenie klinickej transfuziológie
- úsek darcov krvotvorných buniek,
- úsek odberov krvotvorných buniek,
- úsek prípravy transfúznych liekov,
- úsek liečebnej hemaferézy,
- úsek spracovania, kryokonzervácie a skladovania krvotvorných buniek,
- krvná banka,
- úsek kontroly kvality,
- úsek administratívy: pracoviská dokumentácie, štatistiky, ekonomiky a technického zabezpečenia,
- úsek informatiky, logistiky a riadenia činností.
h) centrá a inštitúcie zabezpečujúce špecializovanú starostlivosť
- Národná transfúzna služba Slovenskej republiky je inštitúcia, ktorej úlohou je zabezpečenie všeobecnej dostupnosti transfúznych liekov,
- Národný register darcov kostnej drene Slovenskej republiky so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave zabezpečuje typizáciu a registráciu dobrovoľných potenciálnych darcov krvotvorných buniek v rámci Slovenskej republiky a spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri vyhľadávaní nepríbuzenských darcov krvotvorných buniek,
- Národný register darcov krvi so zriedkavo sa vyskytujúcimi kombináciami krvných skupín so sídlom v Národnej transfúznej službe Slovenskej republiky v Bratislave je špecializovaným pracoviskom v oblasti imunohematológie erytrocytov s celoslovenskou pôsobnosťou. Zaoberá sa vyšetreniami a registráciou darcov krvi a osôb, ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v oblasti imunohematológie erytrocytov,
- Národné centrum pre hemofíliu a iné krvácavé choroby so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave je centrom starostlivosti o osoby, ktorým sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť predovšetkým s vrodenými a získanými krvácavými chorobami, s celoslovenskou pôsobnosťou a spravuje Národný register vrodených krvácavých ochorení,
- Národné centrum pre hemostázu a trombózu so sídlom na Klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine zabezpečuje zdravotnú starostlivosť osobám predovšetkým s vrodenými a získanými trombofilnými stavmi, s celoslovenskou pôsobnosťou a spravuje Národný register trombofilných stavov.
B. Pracovníci 11)
1. lekári,
2. iní zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním,
3. laboranti,
4. sestry,
5. administratívni pracovníci,
6. pracovníci pre informatiku, logistiku a riadenie,
7. iní pracovníci.
C. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie upravuje osobitný predpis. 12)
1.3. Vzťah k iným odborom, spolupráca
Odbor hematológia a transfuziológia spolupracuje s takmer všetkými medicínskymi odbormi, prevažne s odbormi vnútorné lekárstvo, pediatria, onkológia, kardiológia, imunológia a odbormi laboratórnej medicíny.
Formy spolupráce s inými medicínskymi odbormi:
a) základná, komplexná a špecializovaná laboratórna diagnostika,
b) klinická diagnostika a liečba formou konziliárnych a konzultačných činností,
c) zabezpečenie dostupnej, bezpečnej, kvalitnej, účelnej a adekvátnej hemoterapie, sledovanie jej efektu pre všetky medicínske odbory,
d) účasť na bakalárskom, magisterskom a doktorskom vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov,
e) spolupráca pri klinických štúdiách,
f) spolupráca pri riešení vedecko-výskumných úloh.
1.4. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore
Činnosť odboru koordinuje a kontroluje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aj prostredníctvom hlavných odborníkov, v spolupráci s výborom Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a Národnou transfúznou komisiou. Národná transfúzna komisia je poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
1.5. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov
Jednotlivé pracoviská odboru sú povinné zaznamenávať, uchovávať, spracovávať a hodnotiť nasledujúce údaje:
- o činnosti pracovísk pre Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – spracovanie klinických, diagnostických, výrobných, organizačných a iných údajov,
- o vykazovaní liečebno-preventívnej činnosti,
- o personálnych, priestorových, prístrojových, materiálnych, ekonomických ukazovateľoch,
- povinné onko-hematologické hlásenia,
- dotazník RE – Questionaire on the collection, testing and use of blood and blood components in Europe - the year survey RE,
- mesačné hlásenie počtov vyšetrení anti HIV pre Národné referenčné centrum,
- povinné hlásenie anti HIV, anti HCV a HBsAg pozitívnych osôb pre Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ),
- povinné hlásenie transfúznych reakcií na regionálnej a národnej úrovni,
- hlásenie o komplikáciách súvisiacich s podaním hemoterapie pre Štátny ústav kontroly liečiv (ďalej len „ŠÚKL“),
- o dispenzarizácii osôb pre zdravotné poisťovne,
- predpísané národné registre
- o klinických a iných štúdiách a vedecko-výskumných projektoch,
- o výučbovej a publikačnej činnosti,
- na požiadanie nadriadených orgánov pripravujú hodnotenia a analýzy.
1.6. Dispenzarizácia
- anémie a útlmové stavy (závažné anémie, iné cytopénie a útlmové syndrómy),
- poruchy hemostázy (vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie, hemofílie a ostatné vrodené a získané koagulopatie, vrodené a získané trombofilné stavy),
- malígne ochorenia krvotvorby (myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne syndrómy, myelodysplastický syndróm, uzlinový syndróm),
- iné závažné hematologické ochorenia (stavy po transplantácii kostnej drene, monoklonová gamapatia nejasného pôvodu /MGUS/, niektoré thesaurismózy a metabolické poruchy /IHCH/).
2. Rozvoj starostlivosti v odbore
2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5-10 rokoch
A. Klinická hematológia
- využívanie metód cytogenetiky, molekulovej biológie a imunofenotypizácie v diagnostike hematologických ochorení,
- kontinuálne zlepšovanie základnej a špecializovanej detekcie, diagnostiky, prevencie a kauzálnej liečby hematologických ochorení,
- zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti transplantácie a rozširovanie transplantačnej liečby pri ďalších nádorových ochoreniach a pri liečbe autoimunitných a metabolických chorôb,
- zavedenie nových terapeutických postupov ako sú bunková liečba, génová liečba, vakcinácia, imunologická liečba, liečba na prekonanie liekovej rezistencie, zlepšenie podpornej liečby,
- zlepšenie diagnostiky, prevencie a liečby vrodených a získaných porúch hemostázy a optimalizácia liečby vrodených a získaných porúch hemostázy,
- rozširovanie ambulantného typu liečby,
- vytvorenie systému zabezpečenia kvality liečebno-preventívnej starostlivosti a indikátorov kvality,
- spolupráca pri tvorbe katalógu výkonov a následne pri tvorbe zoznamu výkonov.
B. Klinická transfuziológia
- centralizovanie kľúčových činností v transfúznej službe na pracoviskách Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (ďalej len „NTS SR“), unifikácia a prepojenie jednotného informačného systému pracovísk NTS SR,
- zavedenie nových výrobných a diagnostických technológií,
- kontinuálne zvyšovanie kvality a bezpečnosti transfúznych liekov v zmysle zvyšovania podielu deleukotizovaných transfúznych liekov a využívania produktívnych hemaferéz,
- zavedenie trombocytovej a leukocytovej imunológie za účelom komplexnej diagnostiky transfúznych komplikácií a ich prevencie ako aj diagnostiky niektorých ochorení,
- kontinuálne a komplexné zlepšovanie a rozširovanie systémov kvality s priamou nadväznosťou na certifikáciu a akreditáciu,
- kontinuálna realizácia zásad správnej praxe prípravy transfúznych liekov a správnej laboratórnej praxe vo všetkých oblastiach činností,
- využívanie progresívnych techník na detekciu transfúziou prenosných infekcií,
- spolupráca pri tvorbe katalógu výkonov a následne na zozname výkonov.
C. Laboratórna a inštrumentálna diagnostika
- vypracovanie skríningových, základných a špecializovaných diagnostických algoritmov,
- rozširovanie vykonávania základných a skríningových vyšetrení na mieste ošetrenia /POCT/ ako aj monitorovanie niektorých parametrov osobami samovyšetrením,
- realizácia progresívnych vyšetrovacích postupov a ich adekvátna dostupnosť (metódy molekulovej biológie a genetiky, tkanivové kultúry a iné) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej, virologickej a genetickej diagnostike,
- kontinuálny a komplexný rozvoj kvality vrátane laboratórnych, integrovaných ústavných a vyšších informačných systémov,
- kontinuálne zlepšovanie systémov záznamu, uchovania, spracovania a hodnotenia údajov,
- rozširovanie, štandardizácia a unifikácia systémov informatiky,
- spolupráca pri tvorbe katalógu výkonov a následne na zozname výkonov.
2.2. Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
systém správnej laboratórnej, klinickej a výrobnej praxe,
systém vnútornej kontroly kvality,
systém externého hodnotenia kvality,
systém kvality riadenia,
certifikácia pracovníkov, činností a pracovísk,
akreditácia činností a pracovísk.
2.3. Hlavné problémy zdravotnej starostlivosti v odbore, riešenie problémov
určenie adekvátnej siete,
stanovenie adekvátnej úhrady výkonov,
rozširovanie systémov certifikácie a akreditácie,
unifikácia informatiky, záznamov, spracovania a hodnotenia údajov vo všetkých oblastiach činností.
2.4. Medzinárodná spolupráca
účasť na bakalárskom, magisterskom a doktorskom vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov,
spoločné podujatia ako konferencie, semináre, workshopy,
študijné pobyty,
multilaterálne eventuálne bilaterálne projekty a štúdie (klinické a iné),
účasť v medzinárodných registroch,
certifikácia a akreditácia v rámci smerníc Európskej hematologickej spoločnosti /EHA/,
účasť na medzinárodných grantoch,
účasť v medzinárodných systémoch externého hodnotenia kvality,
spolupráca s frakcionačnými centrami pri spracovaní plazmy na krvné deriváty,
členstvo v medzinárodných odborných organizáciách.
3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v hematológii a transfuziológii na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a certifikačných študijných programoch v zmysle platnej legislatívy pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 13)
Sústavné vzdelávanie v nemerateľnej a merateľnej zložke sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu. 14)
4. Záverečné ustanovenie
Týmto sa ruší doteraz platná Koncepcia odboru hematológia a transfuziológia č. 2302/1993 uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky r.1994 čiastka 1-3.
5. Účinnosť
Táto koncepcia nadobúda účinnosť od 1. júla 2006.
Rudolf Z a j a c, v.r.
minister
8) § 29 zákona č: 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov
9) § 35 až 39d zákona č: 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 331/2006 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov
12) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
14) Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z.


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=103