Epidemiologia B-ALL deti

Dátum: 06.09.2022 20:00
Vec: Hematoonkológia


Výskyt B-bunkovej akútnej lymfoblastovej leukémie (B-ALL) u detí na Slovensku v roku 2022

Prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
MUDr. Miroslava Makohusová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava


Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) je najčastejšie malígne ochorenie v detskom veku. Vrchol výskytu u detí je vo veku 2 – 5 rokov. V porovnaní s dospelými je šanca na celkové prežitie detí s ALL veľmi priaznivá a približuje sa až k 90%. Napriek úspechu v zlepšení výsledkov detí s de novo ALL, problémom a výzvou ostáva refraktérna a relabujúca choroba. Iba jedna tretina detí prežije recidívu choroby a akútna leukémia je stále hlavnou príčinou úmrtia v detstve na onkologické ochorenie (Hunger SP., Mullighan CG., 2015).

prečítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=910