Chronicka myeloidna leukemia a jej liecba na pripade pacientky s opakovanou into

Dátum: 16.05.2020 08:02
Vec: myeloproliferacie


Chronická myeloidná leukémia a jej liečba na prípade pacientky s opakovanou intoleranciou inhibítorov tyrozínkinázy
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie onkologickej hematológie I., Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2020;15(2):140-144

Úvod: Chronická myeloidná leukémia (CML) je charakterizovaná cytogenetickou translokáciou medzi 9 a 22 chromozómom t(9;22), čím vzniká tzv. Filadelfský chromozóm s fúznym génom BCR/ABL. Proteínovým produktom tohto génu býva najčastejšie p210 s tyrozínkinázovou aktivitou, ktorá je zodpovedná za rozvoj choroby.

Inhibíciou tejto aktivity na molekulárnej úrovni je možné dosiahnuť kompletné hematologické a dlhodobé cytogenetické remisie CML, často s poklesom transkriptu o 4,5 až 5 log, s dlhodobým prežívaním pacientov. Inhibítory tyrozínkinázy (TKI) sa odlišujú väčšinou dobre tolerovaným spektrom vedľajších účinkov oproti liečbe v minulosti (interfe-rón-alfa, cytarabín, alogénna transplantácia hematopoetickými bunkami). Navyše ide o perorálnu liečbu, čím sa zlepšili kompliancia aj kvalita života pacientov.

Cieľ: Cieľom kazuistiky je sledovanie efektivity a vedľajších špecifických i pridružených nežiaducich účinkov liečby v čase zavedenia inhibítorov tyrozínkinázy do medicínskej praxe, zmena liečebnej stratégie od interferónu-alfa s cytarabínom a sledovanie tolerancie pri postupnej sekvenčnej liečbe tromi základnými TKI.

Prípad: Na prípade našej pacientky sme pozorovali účinnosť a toleranciu počas jednotlivých krokov liečby od počiatočnej cytoredukcie hydroxyureou, navodenie hematologickej remisie interferónom-alfa v kombinácii so subkutánnym cytarabínom, až po vystriedanie každého z troch základných inhibítorov tyrozínkinázovej aktivity pre intoleranciu, ale zároveň efektivitu v podobe cytogenetickej odpovede na molekulárnej úrovni so záchytom cytogenetického markera na hranici detekcie.

Záver: Liečba novými cielenými liekmi zo skupiny TKI dokázala svoju pretrvávajúcu účinnosť oproti historickému štandardu na báze interferónu-alfa s cytarabínom. Dlhodobá cytogenetická remisia, pri poklese transkriptu o 4,5 log, sa udržuje na liečbe TKI u našej pacientky už 17. rok. Počas liečby sa vyskytli pre TKI špecifické i rôzne pridružené komplikácie, ktoré nakoniec viedli pri vystupňovanej intolerancii k výmene jednotlivých liekov. Pacientka prešla liečbou imatinibom, dasatinibom a nakoniec nilotinibom, ktorý sa uplatnil nielen účinnosťou v podobe hlbokej cytogenetickej remisie, ale aj vyhovujúcou toleranciou, ktorá umožnila pacientke pokračovať v dlhodobej liečbe.

Kľúčové slová: chronická myeloidná leukémia, inhibítory tyrozínkinázovej aktivity, vedľajšie účinky liečby, tolerancia liečby

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=890