Liecba myelofibrozy v ere ruxolitinibu

Dátum: 16.05.2020 07:47
Vec: myeloproliferacie


Liečba myelofibrózy v ére ruxolitinibu
MUDr. Antónia Hatalová, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UN Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2020;15(2):130-134

Myelofibróza je zriedkavá a svojím priebehom záva?ná myeloidná malignita. Patrí medzi klasické podtypy Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie.

S výnimkou transplantácie kostnej drene, jedinej potenciálne kuratívnej metódy, sú v?etky liečebné opatrenia pri myelofibróze zamerané na úpravu príznakov ochorenia, bez schopnosti ovplyvniť prirodzene progresívny charakter ochorenia. O výbere liečebných opatrení rozhoduje nielen biologická variabilita ochorenia (rozsah splenomegálie, stupeň fibrózy, mutácie), ale aj individuálna variabilita pacienta (vek, komorbidity).
Ruxolitinib, inhibítor JAK1/JAK2, obohatil na?e liečebné mo?nosti. Jeho potenciál redukovať splenomegáliu, navodiť úpravu príznakov je nespochybniteľný a pribúdajú dôkazy o jeho efekte na zlep?enie pre?ívania pacientov.

Kľúčové slová: myelofibróza, ruxolitinib

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=889