Slovenské odporúčania pre mana?ment pacientov s chronickou myelocytovou leukémio

Dátum: 04.05.2018 15:01
Vec: Guidelines


Slovenské odporúčania pre mana?ment pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD
Klinika hematológie a transfuziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
MUDr. Eva Miku?ková, PhD.2, MUDr. Ľudmila Demitrovičová2
Klinika onkohematológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.3, MUDr. Emília Flochová, PhD.3,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Natália ?tecová4, MUDr. Tomá? Guman, PhD.4
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Ko?ice

Pokroky v liečbe chronickej myelocytovej leukémie, predov?etkým vďaka inhibítorom tyrozínkinázy, si vy?adujú pravidelnú aktualizáciu mana?mentu pacientov a liečebných odporúčaní. Na základe výsledkov mnohých klinických ?túdií v článku priná?ame prehľad definícií odpovedí na liečbu, kritériá optimálnej odpovede, varovných znakov a zlyhania liečby, liečebné odporúčania u novodiagnostikovaných pacientov, ale aj pacientov rezistentných či intolerantných na prvú líniu liečby. ?pecifické odporúčania sú vypracované aj pre pacientov v akcelerovanej a blastickej fáze ochorenia, ako aj pre alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek.

Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, liečebné odporúčania, inhibítory tyrozínkinázy

Čítaj guideline

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=856