Lymfomy z B-buněk marginální zóny

Dátum: 21.01.2018 14:34
Vec: Malígny lymfóm


Lymfomy z B-buněk marginální zóny

MUDr. Juraj Ďura? 1, 2, MUDr. Michal Ka?čák1, 2, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.1, 2
1Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava
2Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(5): 344-349

Lymfomy marginální zóny (MZL) jsou skupinou indolentních lymfomů vycházejících z postgerminálních buněk marginální zóny zárodečných folikulů, v jejich? patogeneze hraje významnou roli chronická antigenní stimulace. Na molekulární úrovni je pro tyto lymfomy charakteristická aktivace dráhy NF kappa-B. V léčbě extranodálních lymfomů z marginální zóny slizniční tkáně ?aludku s lokalizovaným posti?ením je indikována antibiotická (ATB) eradikace infekce Helicobacter pylori. U limitovaných stádií nongastrických MALT lymfomů podobně jako u limitovaných stádií nodálního lymfomu marginální zóny lze vyu?ít involved field radioterapii. U pokročilých stádií není v současnosti definovaný optimální léčebný re?im, nemocné je s přihlédnutím k rozsahu, celkovému klinickému stavu a komorbiditám mo?né léčit monoterapii rituximabem nebo imunochemoterapii. U splenického lymfomu z B-buněk marginální zóny je preferovanou léčbou první linie monoterapie rituximabem. Jako perspektivní se jeví imunomodulační léčba lenalidomidem v kombinaci s rituximabem a léky ovlivňující dráhu B-buněčného receptoru (inhibitory fosfatidyl-inositol-3 kinázy a Brutonovy tyrozinkinázy). U nongastrických MALT lymfomů je předmětem výzkumu i ATB léčba cílená na dal?í mo?ná etiologická agens a léčba vysokodávkovaným klaritromycinem.
Klíčová slova: lymfom marginální zóny, léčba, rituximab, imunochemoterapie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=847