ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

Dátum: 04.10.2014 13:52
Vec: tromboembolia


ZMENY HEMOSTÁZY AKO SÚČASŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU

A. Remková
I.interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

abstrakt prednášky


Metabolický syndróm (MS) ako súbor porúch zúčastňujúcich sa na rozvoji aterosklerózy je spojený s protrombotickým stavom, ktorý sa podieľa na rozvoji aterotrombotických komplikácií. Dysregulácia hemostázy je pritom komplexná a zahŕňa aktiváciu endotelu, hyperaktivitu trombocytov, hyperkoagulabilitu a hypofibrinolýzu. Mechanizmus, ktorý vedie k protrombotickému stavu pri MS je multifaktoriálny. V poslednej dobe sa význam prikladá cytokínmi sprostredkovanému nízkemu stupňu chronického zápalu, ktorý sa zúčastňuje na dysregulácii hemostázy. Zvýšená sekrécia cytokínov (IL-6, TNF) z tukového tkaniva stimuluje syntézu proteínov akútnej fázy akým je napr. fibrinogén. Dysfunkcia endotelu pri MS sa považuje skôr za dôsledok hypertenzie než samotnej metabolickej dysregulácie, ale ovplyvňuje ju aj inzulínová rezistencia a mediátory pochádzajúce z adipocytov. Pri MS sa popisuje aktivácia endotelu so zvýšením hladiny cirkulujúcich adhezívnych molekúl (E– a P–selektín, ICAM-1, VCAM-1). Na dysfunkciu endotelu pri MS môže poukazovať aj zvýšenie von Willebrandovho faktora a solubilného trombomodulínu v plazme. Aktivácia trombocytov je príčinou aj dôsledkom cievnych zmien pri hypertenzii a podieľajú sa na nej viaceré faktory. Môže to byť dysfunkcia endotelu so zníženou tvorbou antiagregačných látok, zvýšenie presorických látok v krvi aktivujúcich špecifické receptory na povrchu trombocytov, reologické zmeny a pravdepodobne aj zmena kvality trombocytov. Inzulínová rezistencia sa môže priamo zúčastňovať na hyperaktivite trombocytov. Hyperkoagulačný stav je bežným nálezom pri MS. Veľká populačná štúdia Scottish Heart Health Study poukázala na zvýšenie hladiny fibrinogénu v plazme pri hypertenzii alebo cukrovke. So vzostupom hladiny fibrinogénu sa progresívne zvyšuje riziko mozgového infarktu u mužov a koronárnej choroby srdca u mužov aj u žien. Fibrinogén má pri kardiovaskulárnych ochoreniach predikčnú hodnotu a mal by byť súčasťou profilu rizikových faktorov. Fibrinolytická kompenzácia hyperkoagulačného stavu je u hypertonikov a diabetikov 2.typu (najmä obéznych) nekompletná ako dôsledok zvýšenia PAI–1 v krvi. V súčasnosti sa zvýšenie PAI–1 považuje za hlavnú hemostatickú abnormalitu, ktorá je súčasťou súboru porúch v rámci MS. Nie je úplne jasné, v ktorých bunkách sa pri MS PAI–1 syntetizuje. Predpokladá sa, že metabolické poruchy pri tomto syndróme môžu priamo stimulovať syntézu PAI–1. Zdá sa, že tukové tkanivo významne prispieva k tvorbe PAI–1. Vysoká hladina PAI–1 sa považuje za rizikový a predikčný faktor kardiovaskulárnych ochorení. Nízko kalorická diéta, zmeny v zložení stravy, fyzická aktivita s redukciou hmotnosti a primerané farmakologické postupy (antihypertenzíva, antidiabetiká, hypolipidemiká, antitrombotiká) sú pri MS účinnými prostriedkami znižujúcimi dopad protrombotického stavu. Príkladom komplexného pôsobenia sú inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE), ktoré môžu priaznivo ovplyvniť funkcie endotelu, trombocytov, hladiny fibrinogénu a PAI–1 v plazme. K objasneniu ich úlohy v tomto kontexte by mohli prispieť očakávané výsledky štúdie PERTINENT.

Literatúra
1. Ferrari R, Arbustini E, Blann A et al.: PERTINENT–PERindopril–Thrombosis, Inflammation, Endothelial dysfunction and Neurohormonal activation Trial: a sub study of the EUROPA study. Cardiovasc Drugs Ther 2003; 17: 83–91.
2. Galajda P: Diabetická endotelopatia. Interná med. 2003; 3: 85–89.
3. Lee AJ, Lowe GD, Woodward M, et al. Fibrinogen in relation to personal history of prevalent hypertension, diabetes, stroke, intermittent claudication, coronary heart disease, and family history: the Scottish Heart Health Study. Brit Heart J 1993; 69: 338–342.
4. Okrucká A, Pecháň J, Kratochvíľová H: Effects of the angiotensin–converting enzyme (ACE) inhibitor perindopril on endothelial and platelet functions in essential hypertension. Platelets 1998; 9: 63–67.
5. Remková A: Hypertenzia a hemostáza. Bratislava: Slovak Academic Press 1998: 130.
6. Remková A, Kratochvíľová H: Effect of the angiotensin–converting enzyme inhibitor perindopril on haemostasis in essential hypertension. Blood Coagul Fibrinolysis 2000; 11: 641–644.
7. Remková A, Kováčová E, Príkazská M, Kratochvíľová H: Thrombomodulin as a marker of endothelium damage in some clinical conditions. Eur J Int Med 2000; 11: 79–84.
8. Remková A: Fibrinolysis, platelet aggregation, and stroke. Progress in the Treatment of Stroke 2001; 2: 2–4.
9. Remková A, Kratochvíľová H: Effect of the new centrally acting antihypertensive agent rilmenidine on endothelial and platelet function in essential hypertension. J Hum Hypertens 2002; 16: 549–555.
10. Remková A: Sympatikový nervový systém a aterotrombogenéza. Cardiol 2003; 12: 72–77.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=717