Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 11:39
Vec: Mnohopocetný myelóm


Súčasné trendy v liečbe mnohopočetného myelómu - subkutánne podávaný inhibítor proteazómu
MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Janka Baňáková, MUDr. Hilda ?ajgalíková, MUDr. Miroslav ?imek, PhD., MUDr. Alexander Varga

Klinika hematológie a transfuziológie JLF v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin, Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Hematologické oddelenie FN Nitra, Hematologická ambulancia, FNsP Nové Zámky

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 107-110

Mnohopočetný myelóm (MM) je nádorová choroba, ktorá vzniká nekontrolovanou proliferáciou a akumuláciou neoplasticky transformovaných elementov B-bunkovej línie charakteru plazmocytov, sprevádzaná produkciou M-proteínu a s prejavmi orgánovej dysfunkcie. Z epidemiologického hľadiska je druhou najčastej?ou hematologickou malignitou. V ostatných rokoch sa dosiahli značné pokroky v liečbe, jej cieľom je dosiahnutie kompletnej remisie. Aj keď MM nie je vyliečiteľná choroba, máme k dispozícii niekoľko terapeutických mo?ností, ktoré nám pomáhajú kontrolovať priebeh tejto malignity. Terapia zalo?ená na bortezomibe je ?tandardná liečebná stratégia u pacientov s novodiagnostikovaným aj relabujúcim MM. Ako plnohodnotná alternatíva k intravenóznemu podaniu bortezomibu sa ukazuje jeho aplikácia subkutánnou cestou. V tomto článku sumarizujeme doteraj?ie domáce a zahraničné skúsenosti s pou?ívaním subkutánneho bortezomibu.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm (MM), subkutánna liečba MM, periférna polyneuropatia, účinnosť liečby, ne?iaduce účinky.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=684