Prevence žilní tromboembolické nemoci v ortopedii

Dátum: 03.03.2007 21:06
Vec: tromboembolia


Prevence žilní tromboembolické nemoci v ortopedii
Doporučení pro klinickou praxi

vydáno 16:03:2006 u příležitosti konání XII. Pařízkových dní
Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP
Spolek pro trombózu a hemostázu

P.Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice PelhřimovSouhrn

Výskyt žilního tromboembolismu u ortopedických pacientů je vysoký a jeho prevence zasluhuje zvláštní pozornost. Pacientům s totální náhradou kyčelního a kolenního kloubu a s frakturou proximálního femuru by měl být podáván nízkomolekulární heparin ve vyšší profylaktické dávce, po očekávané registraci pentasacharidu (fondaparinux) by tento měl být preferovaným lékem, zejména u pacientů s frakturou proximálního femuru. Farmakologická profylaxe by měla u totální náhrady kolenního kloubu trvat minimálně 10 dní, u pacientů se zvýšeným rizikem žilního tromboembolismu déle. U pacientů s totální náhradou kyčelního kloubu nebo s frakturou proximálního femuru je indikována profylaxe LMWH nebo pentasacharidem po dobu 28-35 dní, možnou alternativou je v podmínkách dobře fungující infrastruktury pro vedení antikoagulační léčby převedení na warfarin a jeho následné podávání 6-8 týdnů. U pacientů s frakturou proximálního femuru aktuálně krvácejících nebo s velmi vysokým rizikem krvácení je možnou alternativou intermitentní pneumatická komprese a převedení na antitrombotickou léčbu až po odeznění krvácivého stavu. U pacientů s arthroskopií kolenního kloubu bez přítomnosti rizikových faktorů žilního tromboembolismu s přiložením turniketu kratším než 60 minut není nutná farmakologická profylaxe. Doporučená je jen včasná mobilizace. U pacientů s přítomností rizikových faktorů žilního tromboembolismu nebo s přiložením turniketu nad 60 minut je vhodné podání nízkomolekulárního heparinu v nižší profylaktické dávce. U pacientů s frakturou DK léčenou osteosyntézou je indikováno podání LMWH po dobu 7-10dní. U pacientů s poraněním DK, vyžadujícím sádrovou nebo jinou fixaci zasahující nad koleno je indikováno podání LMWH po celou dobu fixace. U pacientů s poraněním DK vyžadujícím sádrovou fixaci zasahující pod koleno je indikováno podání LMWH po celou dobu fixace u osob se zvýšeným rizikem (osoby s žilním tromboembolismem v osobní anamnéze, s pozitivní anamnézou u přímých příbuzných, osoby s trombofilním stavem včetně nemocných s maligním nádorem, ženy užívající hormonální antikoncepci nebo substituci). Aspirin není vhodným lékem pro samostatné podání v profylaxi žilního tromboembolismu u ortopedických
nemocných.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=68