Tromboembolická choroba

Dátum: 26.07.2013 14:34
Vec: tromboembolia


Tromboembolická choroba

Vladimír Kollárik

Chorobný proces, označovaný ako tromboembolická choroba (TECH), je komplexná nozologická jednotka. Zahŕňa trombózu hlbokých žíl dolných končatín a/alebo panvy (prípadne aj trombózu centrálnych žíl súvisiacu s prítomnosťou centrálneho žilového katétra) a na ňu nadväzujúcu embóliu do riečišťa truncus pulmonalis a jeho vetiev (pľúcna embólia – PE).

Tá môže mať rôzne formy a podoby, od drobných sukcesívnych embolizácií až po masívnu embóliu bezprostredne ohrozujúcu život pacienta. Pľúcna embólia je najzávažnejšou manifestáciou TECH a už dlhé roky je stále jednou z najčastejších príčin neočakávaného úmrtia hospitalizovaných pacientov. Existuje aj PE bez trombózy (vzduchová, plodovou vodou a pod.), tá však nie je témou tohto článku.
Trombóza a PE sa vyskytujú v kontexte iných chorobných stavov, po hospitalizácii pre závažné ochorenie alebo po rozsiahlejších operáciách. Udáva sa, že je tretím najčastejším akútnym kardiovaskulárnym ochorením, hneď po koronárnych ischemických syndrómoch a náhlej cievnej mozgovej príhode. Často sa trombóza i PE nediagnostikujú včas, lebo ich prejavy nemusia byť klinicky zrejmé. Ich formy môžu byť od klinicky latentných, cez menej závažné, po masívnu – až smrtiacu – embóliu. Neliečená PE sa môže v priebehu dní až týždňov opakovať (rekurujúca resp. sukcesívna forma) a môže sa spontánne upraviť alebo skončiť letálne.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=617