Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu

Dátum: 21.04.2013 19:43
Vec: Mnohopocetný myelóm


Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura, Košice

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(1):41-43


V poslednej dekáde sme svedkami významných pokrokov v pochopení biológie mnohopočetného myelómu (MM), ako aj významných zmien v jeho terapii. Tento pokrok viedol k predĺženiu mediánu prežívania pacientov a u malej časti pacientov s MM aj k dosiahnutiu kurability ochorenia. Okrem nových vedomostí týkajúcich sa pôsobenia cytokínov, zmien mikrovaskulárneho prostredia sú to predovšetkým genetické aberácie nachádzajúce sa pri MM v čase diagnózy, ako aj v rozličných štádiách v priebehu ochorenia. Genetické mutácie vedúce k chromozómovým translokáciám a deléciám hrajú kľúčovú úlohu v progresii do aktívnej, malígnej formy MM. Ako súčasť tohto úsilia je vývoj nových liekov, ktoré inhibujú onkogénne proteíny identifikované v definovaných molekulových podskupinách. Podobne objavy nových zmien v mikroprostredí kostnej drene pomáhajú identifikovať nové potenciálne terapeutické ciele, čo môže viesť k zmenám v štandardnej starostlivosti o chorých s MM.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, patofyziológia, cytokíny, genetika, mikroprostredie kostnej drene, cielená liečba.

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=601