CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA

Dátum: 09.04.2010 20:06
Vec: Chronická lymfatická leuk.


CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA (1. ČASŤ)
BIOLÓGIA, KLINICKÝ OBRAZ A PROGNÓZA


Eva Mikušková, Ľudmila Demitrovičová
OKHT, Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 316–319


Rýchly rozvoj molekulovej biológie a genetiky zmenil výrazne pohľad na biológiu chronickej lymfocytovej leukémie, ktorá bola považovaná za „chorobu z akumulácie“ imunologicky nekompetentných lymfocytov. Kinetické štúdie dokázali normálnu, dokonca aj vyššiu proliferačnú aktivitu so schopnosťou odpovedať na antigén. Nové prognostické markery – cytogenetické aberácie, mutačný stav, pozitivita tyrozínkinázy ZAP 70 lepšie korelujú s klinickým priebehom tejto heterogénnej entity. Kritériá diagnózy, stagingu a zhodnotenia terapeutickej odpovede formulované Bruceom Chesonom a kolektívom v roku 1995 boli v novej podobe publikované IWCLL – sponsored working group (International workshop on chronic lymphocytic leukemia) v Blood.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, mutačný stav, génový podpis, mikroprostredie, cytogenetické aberácie, imunofenotyp, vyšetrenie kostnej drene.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=425