POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO -TECHNICKÉ VYBAVENIE

Dátum: 03.01.2009 17:47
Vec: Legislativa


VESTNÍK MZd SR


Ročník 56, Čiastka 32-51, Dňa 28. októbra 2008


 


44. VÝNOSMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky č 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a matériálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Zariadenia hematológie a transfuziológie 

§1

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z. ustanovuje:

(1)         Minimálne požiadavky na personálne  zabezpečenie  a materiálno   -  technické  vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ambulantné zariadenie") sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)         Minimálne požiadavky  na personálne  zabezpečenie  a materiálno   -  technické  vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej  zdravotnej   starostlivosti  (ďalej  len „ústavné zariadenie") sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)         Tento výnos sa nevzťahuje na prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne.

 

§2

Ambulantné zariadenia spĺňajúce minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno -technické vybavenie podľa doterajších predpisov sú povinné splniť požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie podľa tohto výnosu do 31. decembra 2008, ak ďalej nie je ustanovené m ak.

 

§3

Ambulancie zubného lekára sú povinné splniť minimálnu požiadavku uvedenú v prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v časti  I „Ambulancie“ v bode II „Ambulancie špecializovanej   ambulantnej  zdravotnej starostlivosti“ v písm. B „Ambulancia zubného lekárstva“ v bode 2 v písm. b) bode 26 „umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením,  ak nemožno takto pripraviť zdravotnícku pomôcku dodávateľským spôsobom“ do 31. decembra 2011.

 

§4

Ústavné zariadenia sú povinné splniť minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie podľa tohto výnosu do 30. júna 2009 a na materiálno - technické vybavenie podľa tohto výnosu do 31. decembra 2011; pričom sestry,1) ktoré ústavné zariadenia zamestnávajú, musia získať príslušné profesijné tituly2) sestier do 31. decembra 2010.

 

§5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách   na   personálne   zabezpečenie    a   materiálno-technické   vybavenie   jednotlivých    druhov zdravotníckych zariadení.

 

§6

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.

 

Richard Raši, v.r.

ministerTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=259