Aká je budúcnosť aspirínovej rezistence

Dátum: 25.11.2007 22:12
Vec: Pharminfo


Aká je budúcnosť aspirínovej rezistence
Aspirín je z hľadiska histórie jeho uplatnenia výnimočné liečivo. Napriek tomu, že jeho gastrotoxický potenciál predstavuje pomerne významné riziko, patrí k najpoužívanejším farmakám v indikácii analgetika, antipyretika a antiflogistika. Objav antiagregačných vlastností aspirínu daných inhibíciou tvorby tromboxánu otvoril nové možnosti uplatnenia tejto vyše sto rokov používanej látky. Okrem priaznivých výsledkov štúdií hodnotiacich jeho význam v prevencii kardiovaskulárnych ochorení podporuje široké používanie aj nízka cena. Preventívny význam aspirínu sa neustále prehodnocuje. V ďalšom texte sú uvedené výsledky štúdie zameranej na aspirínovú prevenciu cievnych mozgových príhod a epidemiologickej modelovej analýzy používania aspirínu u pacientov vo veku 70 a viac rokov.


Aterosklerotická stenóza intrakraniálnych artérií (a. carotis interna, a. cerebri media, aa. vertebrales, a. basilaris) patrí k výzanmným príčinám cievnych mozgových príhod. V terapii sa používa antikoagulačná liečba warfarínom od roku 1955. Podľa starších retrospektívnych štúdií sa warfarín zdal byť účinnejší ako aspirín v tejto indikácii.
Chimowitz a kol. (2005) porovnali v randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii účinnosť a bezpečnosť warfarínu a aspirínu na súbore 569 pacientov s cievnou mozgovou príhodou spôsobenou angiograficky potvrdenou 50 až 99% stenózou veľkých intrakraniálnych tepien. Liečba warfarínom bola spojená s významne vyšším rizikom nežiaducich účinkov a zároveň neprinášala väčší benefit v porovnaní s aspirínom. Preto by mal byť aspirín uprednostnený u chorých so stenózou intrakraniálnych artérií.
Autori Nelson a kol. (2005) previedli epidemiologickú modelovú analýzu rutínneho podávania nízkych dávok aspirínu v primárnej prevencii koronárnych a cerebrovaskulárnych príhod u pacientov vo veku 70 a viac rokov. Hodnotili súbor 10 000 mužov a 10 000 žien vo veku 70-74 rokov, ktorí nemali kardiovaskulárne ochorenie. Podľa použitého Markovovho modelu riziká spojené s podávaním aspirínu (gastropatia, krvácanie do GITu) prevyšujú jeho prínosy reprezentované prevenciou infarktu myokardu a ischemických cievnych mozgových príhod.

Chimowitz MI, Lynn MJ, Howlett-Smith H et al. Comparison of warfarin and aspirin for symptomatic intracranial arterial stenosis. N Engl J Med 2005; 352 (13): 1305-1316.

Nelson MR, Liew D, Bertram M, Vos T. Epidemiological modelling of routine use of low dose aspirin for the primary prevention of coronary heart disease and stroke in those aged 70. BMJ 2005; 330 (7503): 1306.

Zdroj:MUDr.M.Wawruch,PhD
Farmakologický ústav LF UK Bratislava


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=173