Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu III.štvrťrok 2007

Dátum: 05.09.2007 00:25
Vec: KHaT JLF UK FNsP Martin
Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)
Rok 2007
Máj
22. / Spracovanie a zaslanie pripomienok a návrhov na MZ SR v súvislosti s pripravovanou novelou vyhlášky ŠÚ SR č. 482/2005 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 pre odbor hematológia.

23. / Spracovanie znaleckého posudku pre OR PZ Topoľčany
24. / Riešenie úloh k zabezpečeniu vypracovania posudku pre MZ SR k hirudoterapii.
25. / Zaslanie žiadosti na MZ SR na doplnenie fibrinogénu na rok 2007
26. / Spracovanie posudkov na Fraxiparín multi, Fraxiparín forte a Heparín
27. / Zabezpečenie účasti na pracovnom stretnutí supervízorov kontrolných cyklov externej kontroly kvality a ďalších spolupracovníkov pre oblasť hematológie a transfúznej služby, na ktorej sa riešili problémy predošlých kontrólnych cyklov a diskutovalo sa o všetkých pripomienkach týkajúcich sa kontrólnych cyklov na rok 2008.
28. / Zaslanie stanoviska Hlavného odborníka MZSR pre hematológiu o skupinové povolenie registrovaného lieku NovoSeven® v indikácii život ohrozujúce krvácanie.
Jún
29. / Riešenie sťažnosti pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - pacient Nové Zámky - hematológia.
30. / Riešenie diagnostiky u troch pacientov so suspektným trombofilným stavom z Národného hemofilického centra v Bratislave .
31. / Posudok Novo-Seven
32. / Riešenie sťažnosti pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - pacient Trnava - hematológia.
33. / Práca na posudku pre MZ SR k hirudoterapii.
34. / Na základe rozhodnutia a požiadavky generálneho riaditeľa Sekcie zdravia MZ SR doplnenie a pripomienkovanie obsahu minimálneho personálneho zabezpečenia a materiálno technického vybavenia ústavnych zdravotnickych zariadeni v hematologickom odbore.
Júl
35. / Spracovanie doplnku k posudku pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - pacient Trnava - hematológia.
36. / Posudzovanie guidelines SMS
August
37. / Spracovanie a zaslanie stanoviska k zaradeniu odboru hirudoterapie do zdravotnej starostlivosti na MZ SR, Sekcia zdravia.
38. / Spracovanie posudku k liečbe pacientky z Košíc.
39. / Riešenie sťažnosti pacienta z Bratislavy - hematológia.
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc
Hlavný odborník MZ SR


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=148