Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu

Dátum: 16.07.2006 14:19
Vec: KHaT JLF UK FNsP Martin


Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)
ROK 2006Január
 1. Príprava a spracovanie podkladov pre stretnutie krajských odborníkov v dňoch 12. a 13.2.2006
 2. Spracovanie konečnej verzie "Koncepcie hematológie a transfuziológie" v spolupráci s MUDr.Holomáňovou a doc. MUDr. Lipšicom, CSc.

  Február
 3. Žiados? riaditeľovi Útvaru liekovej politiky MZ SR PharmDr. Jánovi Mazagovi o zjednanie nápravy v preskripčnom obmedzení intravenóznych antibiotík (od 1.1.2006 má Lendacín indikačné obmedzenie len pre infektológa a len pri lymeskej borelióze) tak, aby mohol by? Lendacin ( alebo iné i.v. širokospektrálne antibiotikum s frekvenciou podávania 1x za 24 hodín) predpisovaný aj hematológom tým ambulantným pacientom, ktorým nestačí perorálna liečba.

  Marec
 4. Na základe žiadosti MZ SR zaslanie doplnených údajov na podanie podnetu ohľadom preskripčného obmedzenia intravenóznych antibiotík.
 5. Spracovanie a zaslanie stanoviska Hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu k indikácii liečby prípravkom Novoseven - pacientka B. pre Riaditeľstvo VšZP Košice, zaslanie stanoviska na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu Prof. Mudr. Elene Tóthovej, CSc.
 6. Spracovanie a zaslanie stanoviska Hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu k indikácii liečby prípravkom Haemocomplettan P - pacient S. pre Riaditeľstvo Krajskej pobočky VšZP Banská Bystrica, zaslanie stanoviska na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu prim.MUDr. Márii Žarnovičanovej
 7. Prehodnotenie a doplnenie Odporúčania hlavného odborníka pre hematológiu pre liečbu mnohopočetného myelómu. Odporúčanie bolo spracované myelómovou skupinou: Kotouček Pavol, Babušková Iva, Baňáková Jana, Flochová Emília, Forraiová Ľubica, Labancová Andrea, Ladická Miriam, Sakalová Adriena, Tóthová Elena, Varga Alexander.Krajskí odborníci schválili toto odporúčanie na zasadaní s hlavným odborníkom v dňoch 12. – 13. februára 2006 v Martine.
 8. Žiados? na MZ SR na Sekciu zdravotnej starostlivosti o zabezpečenie akceptácie krajských odborníkov ako koordinátorov a garantov odboru hematológia a transfuziológia v danom vyššom územnom celku v zmysle záverov zo schôdze krajských odborníkov pre hematológiu a transfuziológiu s hlavnými odborníkmi pre hematológiu a transfuziológiu konanej v dňoch 12.2. a 13.2.2006.
 9. Zaslanie schváleného doporučenia postupu pre liečbu mnohopočetného myelómu všetkým krajským odborníkom so žiados?ou ,aby s týmto doporučením oboznámili všetkých okresných hematológov.
 10. Na základe požiadavky krajskej odborníčky pre VÚC Košice prof. MUDr. Eleny Tóthovej, CSc. zaslanie žiadosti MUDr. Beáte Beňovej , neštátna hematologická ambulancia v Košiciach, o urýchlené odovzdanie zdravotnej dokumentácie pacientov s vrodenou poruchou zrážania (hemofília A, B, von Willebrandova chorova, defecit FVII) do RCHaT KH a OH Košice.
 11. Vypracovanie odborných posudkov na registráciu liekov Dicynone, Cilkanol.

  Apríl
 12. Návrh na odvolanie krajskej odborníčky pre VÚC Bratislava a menovanie novej krajskej odborníčky a zaslanie oznámenia o zmene prezidentovi SHaTS a zastupujúcemu riaditeľovi SZS.
 13. Účas? na pracovnom stretnutí k stanoveniu kritérií na liečbu poistencov VšZP s deficitom koagulačných faktorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a k prehodnoteniu počtu pracovísk, kde sa takáto liečba bude zabezpečova?.
 14. Na žiados? riaditeľa FORLIFE, n.o. Všeobecnej nemocnice Komárno a primára interného oddelenia (MUDr. Bašternák) spracovanie odborného posudku k indikácii liečby prípravkom Novoseven u pacienta K. pre MUDr. Ďurčanskú-ZP Dôvera
 15. Na základe vyžiadania Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivos?ou spracovanie odborného posudku k nesúladu medzi pitevným nálezom a klinickou diagnózou.

  Máj
 16. Odborné posúdenie žiadosti o akreditáciu špecializačného štúdijného programu v špecializačnom odbore č.008 Hematológia a transfuziológia pre kategóriu lekár, o ktorú požiadala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ) v Košiciach. Boli zistené drobné nedostatky, po odstránení doporučené na akreditáciu.
 17. Odborné posúdenie žiadosti o akreditáciu špecializačného štúdijného programu v odbore Hematológia a transfuziológia A 008 pre kategóriu: lekár, predloženej Klinikou hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (KHaT LF a FNsP) – pracovisko Petržalka, Antolská 11. Boli zistené hrubé nedostatky, je potrebné prepracova? akreditačný spis.
 18. Riešenie problému odvolania krajskej odborníčky pre VÚC Bratislava na základe podania odvolania proti rozhodnutiu na MZ SR - Sekcia zdravotnej starostlivosti.
 19. Riešenie problému pacienta K. z Banskej Bystrice - spracovanie posudku pre VšZP, zaslanie posudku na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu prim.MUDr. Márii Žarnovičanovej.
 20. Zaslanie pripomienky k indikačnému obmedzeniu a žiados? na rozšírenie indikácií lieku NEULASTA-L03AA13 Pegfilgrastím na MZSR - riaditeľovi Útvaru liekovej politiky.
 21. Vypracovanie posudkov na klinické štúdie (heparinoidy, bortezomid , thalidomide a ďalšie).
 22. Vypracovanie odborného stanoviska pre indikačnú oblas? pre EXACYL.
 23. Vypracovanie odborného stanoviska pre indikačnú oblas? pre DANAPAROID.
 24. Na základe vyžiadania Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava vypracovanie odborného posudku na žiados? o súhlas s mimoriadnym dovozom na liečivo danaparoid sodium - liek Orgaran.
 25. Vydanie učebnice Hematológia a transfuziológia.
 26. Vypracovanie a príprava akreditačného spisu, akreditácia KHaT JLF UK: Rozhodnutie ministra zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu v specializačnom odbore lekár – hematológia a transfuziológia (k nahliadnutiu na sekretariáte Martinskej fakultnej nemocnice a dekanáte Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského).

  Jún
 27. Zaslanie zápisnice z pracovnej porady hematológov a pracovníkov generálneho riaditeľstva VšZP k stanoveniu kritérií na liečbu poistencov VšZP s deficitom koagulačných faktorov krajským odborníkom a primárom HTO v rámci SR.
 28. Vybavovanie pacienta K. s odborníkmi SR a ČR (Bátorová, Holomáňová, Tóthová, Salaj).
30.6.2006 Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc
Hlavný odborník MZ SRTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=13