KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ D-DIMERU

Dátum: 31.03.2007 01:09
Vec: lab.hematologia


KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ D-DIMERŮ A JEJICH VÝZNAM PRO KLINICKOU PRAXI


Hejduková M., Hirmerová J., Martínková I., Vykoupilová M., Drozdová P., Ševčíková J. OKH, FN Plzeň

D-dimer je významný plazmatický protein, který je během fibrinolytického procesu uvolňován do cirkulace. Proteolytická degradace zesíťovaného fibrinu plasminem představuje ochranný mechanismus namířený proti tromboze tím, že obnovuje průtok krve v žilách po odstranění usazenin fibrinu. Molekula D-dimeru se skládá ze dvou D-domén z přilehlých fibrinových jednotek, propojených kovalentní glutamil-lysilovou vazbou mezi jejich g - řetězci. Právě tato kovalentní vazba ve struktuře d-dimeru způsobuje jeho odolnost proti štěpení plasminem. Molekulová hmotnost D-dimeru je 182 000 daltonů, biologický poločas molekuly je 4 - 6 hodin in vivo.
V krevním řečišti jsou normálně přítomny obvykle nedetekovatelné úrovně D-dimeru. Avšak při určitých klinických stavech, např. po trombotické události, při DIC, malignitách, infekcích, zánětlivých chorobách, po operacích a v těhotenství, se objevuje zvýšení hladiny D-dimeru v cirkulaci. Vzhledem k tomu má test na D-dimery malou specifitu a nízkou pozitivní prediktivní hodnotu, ale je však velmi citlivý a má vysokou negativní prediktivní hodnotu v diagnose žilního tromboembolismu. Jednou z možností využití kvantitativního stanovení D-dimeru je proto potenciální vyloučení diagnosy žilní tromboembolie neinvazivní metodou. Metody detekce D-dimerů jsou založeny na monoklonálních protilátkách, které rozlišují epitopy na D-dimerových fragmentech. Určité protilátky použité v komerčních testech však mohou křižně reagovat s fibrinogenem a jeho deriváty, což může vést k falešně vysokým úrovním D-dimerů a to tedy znamená, že různé D-dimerové testy budou mít nestejné rozsahy normálů a odlišně definované abnormální výsledky testů. Proto pochopení konstrukce testu a specifity protilátky je důležité při interpretaci výsledků a porovnávání koncentrací D-dimerů získanými odlišnými metodami. Přesnost klinického použití D-dimerových testů závisí na dvou hlavních charakteristikách monoklonální protilátky použité v testu. Jedná se o fibrinovou specifitu a senzitivitu dané monoklonální protilátky.Nejlepších výsledků tedy může být dosaženo za současného použití monoklonální protilátky s vysokou afinitou k D-dimeru a minimální křížovou reakcí s fibrinogenem a jeho deriváty.
Cílem této práce bylo porovnat 3 principielně odlišné metody stanovení D-dimerů z hlediska senzitivity, specifity, negativní prediktivní hodnoty a pozitivní prediktivní hodnoty na souboru pacientů s příznaky žilní tromboembolie ( VTE). 140 pacientům (77mužům a 63 ženám) ve věku od 20 do 71 let byla kvantitativně změřena koncentrace D-dimerů v plazmě latexaglutinační metodou a tzv. rychlou ELISOU. Zároveň všem těmto pacientům byl orientačně stanoven semikvantitativní latexový test. 78 náhodně vybraným pacientům byla hladina D-dimerů stanovena s využitím konvenční ELISY, která je považována za referenční standard.U všech testovaných metod jsme zároveň ověřili firmou doporučované cutoff použitých reagencií.
Stručná charakteristika testovaných reagencií:
1. Auto Dimertest Micro ( firma Agen), latexový aglutinační kvantitativní test využívající vysoce specifickou D-dimer monoklonální protilátku DD - 3B6/22 s turbidimetrickou detekcí precipitátu, cutoff doporučené firmou: 150ng/ml DD
2. Vidas D-dimer test ( firma bioMérieux), rychlá ELISA, imunoenzymatická metoda sendvičového typu využívající monoklonální protilátku P10B5E12 a P2C5A10 ve dvou krocích s konečnou fluorescenční detekcí, firemní cutoff: 500ng/ml FEU (fibrinogen ekvivalentní jednotky)
3. Dimertest EIA Gold ( firma Agen) pro kvantitativní stanovení D-dimerů v plazmě, který reprezentuje klasickou ELISU s využitím specifické protilátky DD-3B/22, doporučené cutoff: 120ng/ml DD
4. ( Agen Dimertest, semikvantitativní latexový test pro stanovení D-dimerů s použitím monoklonální protilátky DD - 3B6/22, s cutoff 200ng/ml DD)
Z našich výsledků jednoznačně vyplývá, že nejvyšší senzitivity ( 100%) a nejvyšší negativní prediktivní hodnoty (100%) bylo shodně dosaženo při použití metod Vidas D-dimer a Dimertest EIA Gold. Z praktického hlediska však zůstává použití klasické ELISA metody omezené vzhledem k tomu, že je finančně náročná, pracná a výsledky nejsou dosažitelné denně. Proto se nám jeví Vidas D-dimer test, který je časově podstatně méně náročný, jako nejvhodnější.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=106