celgene

 

 

Celgene s.r.o.
Prievozská 4B
82109 Bratislava

Tel:

+ 421 232 638 000

Fax:

+ 421 232 784 000

 

 

 

 

Lieky v hematológii

Podporovaná odborná literatúra

 Mnohopočetný myelóm

GUIDELINES

Lenalidomid v kombinácii s dexametazónom je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí sa predtým podrobili najmenej jednej terapii

     

Súhrn odporúčaní pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu

(SMyS)

 Myelodysplastický syndróm

Onkológia

               azacitidn 

Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu
MUDr. Adriana Kafková, Onkológia 3/ 2013

Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, OKHaT, NOÚ, Bratislava, Onkológia 2/2013

Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, LF UPJŠ, Košice, Onkológia 1/2013

Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek pre mnohopočetný myelóm
doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Onkológia 3/2013

Liečba relabujúceho a rezistentního mnohopočetného myelómu
MUDr. Alexander Wild, Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Onkológia 4/2013

Komplikácie liečby mnohopočetného myelómu a možnosti ich ovplyvnenia
MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, UNM a JLF UK BA, Onkológia 5/2013

Budúcnosť v liečbe mnohopočetného myelómu
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, LF UPJŠ, Košice, Onkológia 6/2013

Lenalidomid je indikovaný na liečbu pacientov s myelodysplastickým syndrómom s nízkym alebo intermediárnym-1 rizikom s anémiou závislou od transfúzií v spojení s izolovanou cytogenetickou abnormalitou delécie 5q, keď iné terapeutické možnosti sú nedostatočné alebo nevhodné

*

Azacitidin je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s myelodysplastickým syndrómom s  intermediárnym-2 a vysokým rizikom, ktorí nie sú spôsobilí na transplantáciu  hematopoetických kmeňových buniek